1 Timothy 3

1Det er en sand tale: dersom Nogen begjerer et Biskops-Embede, han har Lyst til en god Gjerning. 2Derfor bør det en Biskop at være ustraffelig, en Kvindes mand, aarvaagen, sindig, tugtig, gjestfri, bekvem til at lære Andre; 3ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig; 4som vel forstaaer sit eget Huus, som har lydige Børn med al Ærbarhed; 5(thi dersom Nogen ikke veed at forestaae sit eget Huus, hvorledes kan han besørge Guds Menighed?) 6ikke ny i Troen, at han ikke skal opblæses og falde under Bagvaskerens Dom. 7Men han bør og have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, at han ikke skal falde i Forhaanelse og Bagvaskerens Snare. 8Desligeste bør det Menighedens Tjenere at være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Viin, ikke til slet Vinding, 9bevarende Troens Hemmelighed i en god Samvittighed. 10Men disse skulle og først prøves, siden betjene Embedet, hvis de ere ustraffelige. 11Desligeste bør det deres Hustruer at være ærbare, ikke Bagtalersker, men aarvaagne, troe i alle Ting. 12En Menighedens Tjener bør være en Kvindes mand og vel forestaae sine egne Børn og sit eget Huus. 13Thi de, som tjene vel i Menigheden, de bane sig selv en god Vei og erhverve sig stor Frimodighed i Troen paa Christus Jesus. 14Disse Ting skriver jeg dig til, hvorvel jeg haaber at komme snart til dig; 15men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør omgaaes i Guds Huus, hvilket er den levende Guds Menighed. Sandhedens Piller og Grundvold, 16og uden Modsigelse stor er den Gudfrygtigheds hemmelighed: Gud er aabenbaret i Kjød, er retfærdiggjort i Aand, seet af Engle. prædiket iblandt Heninger, troet i Verden, optagen i herlighed.
Copyright information for Dan1871