1 Timothy 4

Men Aanden siger klarlig, at i de sidste Tider skulle Nogle affalde fra Troen og hænge ved forføreriske Aander og Djævles Lærdomme, ved deres Hykleri, som tale Løgn, brændemærkede i deres egen Samvittighed, som byde ikke at gifte sig, at afholde sig fra Mad, som Gud har skabt at annammes med taksigelse af dem, som troe og have erkjendt Sandheden. Thi al Guds Skabning er god og Intet at forskyde, som annammes med taksigelse, efterdi det helliges ved Guds Ord og Bøn. Naar du foreholder Brødrene dette, skal du være en god Jesu Christi Tjener, opfødt i Troens og den gode Lærdoms Ord, hvilken du har efterfulgt. Men sky de vanhellige og kjærlingagtige Fabler; derimod øv dig selv til Gudfrygtighed. Thi den legemlige Øvelse er nyttig til Lidet, men Gudfrygtighed er nyttig til alle Ting og har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det tilkommende. Dette er en troværdig Tale og aldeles værd at annammes. 10 Thi derfor baade arbeide og forhaanes vi, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, meest deres, som troe. 11 Forkynd og lær dette. 12 Lad ingen foragte dig for din Ungdoms Skyld, men vær et Exempel for dem, som troe, i Tale, i Omgængelse, i Kjærlighed, i Aand, i Tro, i Kydskhed. 13 Bliv hardt ved Læsningen, formaningen, Lærdommen indtil jeg kommer. 14 Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som dig er given ved prophetie under Haandspaalæggelse af de Ældste. 15 Betænk dette, bliv deri, paa det din Fremgang maa være aabenbar i alle Ting. 16 Giv Agt paa dig selv og paa Lærdommen; hold ved dermed; thi naar du gjør dette, skal du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.
Copyright information for Dan1871