1 Timothy 5

1Skjeld ikke paa en Gammel, men forman ham som en Fader, de Unge som Brødre, 2gamle Kvinder, som Mødre, unge som Søstre i al Kydskhed. 3Hædre Enker, som ere rette Enker. 4Men om nogen Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at øve gudelig Kjærlighed mod deres eget Huus og vederlægge Forældre; thi dette er godt og behageligt for Gud. 5Men den, som er en ret Enke og forladt, har sat sit Haab til Gud og bliver ved i Bønner og Paakaldelser Nat og Dag. 6Men den Vellystige er levende død. 7Forkynd og dette, paa det de maae være ustraffelige. 8Men dersom Nogen ikke har Omsorg for sine Egne og meest for sine Huusfolk, den har nægtet Troen og er værre end en Vantro. 9En enke bør ikke udnævnes yngre end Tresindstyve Aar, som har være et Mands Hustru. 10som har Vindesbyrd for gode Gjerninger, at hun har opfødt Børn, at hun har gjerne laant Huus, at hun har toet de helliges Fødder, at hun har forsørget de Betrængte, at hun har lagt sig efter al god Gjerning. 11Men undslaa dig for unge Enker; thi naar de af Kaadhed opsætte sig imod Christus, ville de giftes, 12og have den Dom, at de have sveget den første Tro. 13Tilmed lære de Ørkesløse at løbe omkring i Husene, dog ikke alene ørkesløse, men ogsaa med Skvalder og ufornøden handel, talende, hvad ikke sømmer sig. 14Derfor vil jeg, at de unge Enker skulle giftes, føde Børn, styre Huset, ingen Anledning give Modstanderne til slet Omtale. 15Thi allerede have Nogle vendt sig bort efter Satan. 16Dersom nogen troende Mand eller Kvinde har Enker, da lad ham forsørge dem, og lad ikke Menigheden besværes, at den kan forsørge de rette Enker. 17Da Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, meest dem, som arbeide i Tale og Lærdom. 18Thi Skriften siger: du skal ikke binde Munden paa Oxen, som tærsker; og: Arbeideren er sin Løn værd. 19Antag ikke noget Klagemaal mod nogen af de Ældste. uden efter to eller tre Vidner. 20Dem, som synde, irettesæt dem for Alles Aasyn, og de Andre kunne have Frygt. 21Jeg besværger dig for Guds og den Herres Jesu Christi og de udvalgte Engles Aasyn, at du skal holde disse Ting uden partiskhed, saa du Intet gjør efter Tilbøielighed. 22Læg ikke snarligen Hænder paa Nogen; gjør dig og ikke deelagtig i fremmede Synder; hold dig selv reen. 23Drik ikke mere Vand, men nyd lidet Viin for din mave og dine jævnlige Svagheder. 24Nogle Menneskers Synder er forud aabenbare, og gaae for dem til Dommen; men Nogle følge de og efter. 25Desligeste ere og nogle gode Gjerninger forud aabenbare, og de, som have sig anderledes, kunne ikke skjules.
Copyright information for Dan1871