2 Chronicles 11

Der Roboam kom til Jerusalem, da samlede han Judas Hus og Benjamin, hundrede og firsindstyve Tusinde udvalgte Krigsmænd, at stride imod Israel for at føre Riget tilbage til Roboam. Men  Herrens Ord skete til Semaja, den Guds Mand, og sagde: Tal til Roboam, Salomos Søn, Judas Konge, og til al Israel, som er i Juda og Benjamin, og sig: Saa sagde  Herren: I skulle ikke drage op og ej stride imod eders Brødre; vender tilbage, hver til sit Hus, thi denne Handel er sket af mig; og de adløde  Herrens Ord og vendte tilbage og droge ikke imod Jeroboam. Og Roboam boede i Jerusalem og byggede Stæder til Befæstning i Juda. Og han byggede Bethlehem og Etam og Thekoa og Bethzur og Soko og Adullam og Gath og Maresa og Sif og Adoraim og Lakis og Aseka 10 og Zora og Ajalon og Hebron, som vare i Juda og i Benjamin, saa de bleve faste Stæder. 11 Og han gjorde de faste Stæder stærke og lagde Befalingsmænd i dem og Forraad af Spise og Olie og Vin 12 og Skjolde og Spyd i alle Stæderne, hvilke han befæstede saare meget; og Juda og Benjamin vare hans. 13 Og præsterne og Leviterne, som vare udi al Israel, de gik over til ham fra alt deres Landemærke. 14 Thi Leviterne forlode deres Marker og deres Ejendom og droge til Juda og til Jerusalem; thi Jeroboam og hans Sønner forkastede dem og lode dem ikke gøre Præstetjeneste for  Herren. 15 (Men han beskikkede sig Præster til Højene og til Skovtroldene og til de Kalve, som han opstillede.) 16 Og efter hine fulgte af alle Israels Stammer de, som gave deres Hjerte til at søge  Herren Israels Gud; de kom til Jerusalem for at ofre til  Herren, deres Fædres Gud. 17 Og de styrkede Judas Rige og gjorde Roboam, Salomos Søn, mægtig i tre Aar; thi de vandrede i Davids og i Salomos Vej i tre Aar. 18 Og Roboam tog sig en Hustru foruden Mahalath, Jerimoths, Davids Søns, Datter, nemlig Abihail, en Datter af Eliab, Isajs Søn. 19 Og hun fødte ham Sønner: Je'us og Semarja og Saham. 20 Og efter hende tog han Maaka, Absaloms Datter; og hun fødte ham Abia og Athaj og Sisa og Selomith. 21 Men Roboam elskede Maaka, Absaloms Datter, mere end alle sine Hustruer og Medhustruer; thi han tog atten Hustruer og tresindstyve Medhustruer; og avlede otte og tyve Sønner og tresindstyve Døtre. 22 Og Roboam satte Abia, Maakas Søn, til den ypperste, til en Fyrste iblandt hans Brødre; thi han tænkte at gøre ham til Konge. 23 Og han handlede forstandig og fordelte alle sine Sønner i alle Judas og Benjamins Lande, i alle faste Stæder, og gav dem rigeligt Underhold; og han begærede mange Hustruer for dem.
Copyright information for Dan1871