2 Chronicles 13

1I Kong Jeroboams attende Aar, da blev Abia Konge over Juda. 2Han regerede tre Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Mikaja, Uriel Datter fra Gibea; og der var Krig imellem Abia og imellem Jeroboam 3Og Abia begyndte Krigen med en Hær af vældige Krigsfolk, fire Hundrede Tusinde udvalgte Mænd; og Jeroboam rustede sig imod ham til Krig med otte Hundrede Tusinde udvalgte Mænd, vældige til Strid. 4Og Abia stod frem paa Zemaraims Bjerg, som hører til Efraims Bjerge, og sagde: Hører mig, Jeroboam og Israel! 5Burde det ikke eder at vide, at  Herren, Israels Gud, har givet David Regeringen over Israel evindelig, ham og hans Sønner ved en Saltpagt? 6Men Jeroboam, Nebats Søn, Salomos, Davids Søns, Tjener rejste sig og affaldt fra sin Herre, 7Og løse Mænd, Belials Børn, samlede sig til ham og satte sig vældig op imod Roboam, Salomos Søn; thi Roboam var ung og blødhjertet, saa at han ikke kunde vise Styrke imod dem. 8Og nu tænke I, at I ville vise eders Styrke imod  Herrens Rige, som er i Davids Sønners Haand, fordi I ere en stor Hob og have hos eder Guldkalve, som Jeroboam gjorde til Guder for eder. 9Have I ikke fordrevet  Herrens Præster, Arons Sønner og Leviterne, og gjort eder selv Præster ligesom Folkene i Landene hver den, som kommer for at fylde sin Haand med en ung Tyr og syv Vædre, han bliver Præst for dem, som ikke ere Guder. 10Men hvad os angaar, da er  Herren vor Gud, og vi have ikke forladt ham; og Præsterne, som tjene  Herren, Arons Børn og Leviterne, ere i Tjenesten; 11og de antænde Brændofrene for  Herren hver Morgen og hver Aften og Røgofferet af vellugtende Urter og sætte Skuebrødene paa det rene Bord og Guldlysestagen og dens Lamper, der tændes hver Aften; thi vi holde  Herren vor Guds Skik, men I, I have forladt ham. 12Derfor se, med os, i Spidsen for os er Gud og hans Præster, og de stærktlydende Basuner, der skulle lyde imod eder; I, Israels Børn, strider ikke imod  Herren, eders Fædres Gud; thi det skal ikke lykkes eder. 13Men Jeroboam lod et Baghold gaa omkring for at komme bag paa dem, saa de selv vare foran Juda og Bagholdet bag dem. 14Og Juda saa sig om, og se. da var der Kamp foran dem og bag dem, og de raabte til  Herren, og Præsterne blæste i Basunerne. 15Og Judas Mænd skrege, og det skete, der Judas Mænd skrege, da slog Gud Jeroboam og al Israel for Abias og Judas Ansigt. 16Og Israels Børn flyede for Judas Ansigt, og Gud gav dem i deres Haand. 17Og Abia og hans Folk slog dem med et stort Slag, og de ihjelslagne, som faldt af Israel, vare fem Hundrede Tusinde udvalgte Mænd. 18Saa bleve Israels Børn ydmygede samme Tid, men Judas Børn bleve styrkede; thi de forlode sig fast paa  Herren, deres Fædres Gud. 19Og Abia forfulgte Jeroboam og tog Stæder fra ham, nemlig Bethel med dens tilhørende Byer og Jesana med dens tilhørende Byer og Efron med dens tilhørende Byer. 20Og Jeroboam kom ikke ydermere til Kræfter i Abias Dage, og  Herren slog ham, saa han døde. 21Men Abia blev mægtig og tog sig fjorten Hustruer og avlede to og tyve Sønner og seksten Døtre. 22Men det øvrige. af Abias Handeler, baade hans Veje og hans Ord, ere skrevne i Profeten Iddos Historie.
Copyright information for Dan1871