2 Chronicles 24

Joas var syv Aar gammel, der han blev Konge, og regerede fyrretyve Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Zibna fra Beersaba. Og Joas gjorde det, som var ret for  Herrens Øjne, i alle Præsten Jojadas Dage. Og Jojada tog ham to Hustruer, og han avlede Sønner og Døtre. Og det skete derefter, at det laa Joas paa Hjerte at forny  Herrens Hus. Og han samlede Præsterne og Leviterne og sagde til dem: Drager ud til Judas Stæder og samler Penge ind af al Israel til at udbedre eders Guds Hus Aar for Aar, og I skulle skynde eder med Gerningen; men Leviterne skyndte sig ikke. Da kaldte Kongen ad Jojada, den Ypperstepræst, og sagde til ham: Hvorfor giver du ikke Agt paa Leviterne, at de fra Juda og Jerusalem bringe det Paalæg, som Mose,  Herrens Tjener, og Israels Menighed har bestemt, ind til Vidnesbyrdets Paulun? Thi under den ugudelige Athalia havde hendes Sønner gjort Brud paa Guds Hus; ja endog alt det, som var helliget til  Herrens Hus, havde de anvendt til Baalerne. Da befalede Kongen, og de gjorde en Kiste, og de satte den udenfor i  Herrens Hus's Port. Og de lode udraabe i Juda og i Jerusalem, at de skulde bringe for  Herren det Paalæg, som Mose, Guds Tjener, havde lagt paa Israel i Ørken. 10 Da bleve alle Øverster og alt Folket glade, og de bragte det ind og lagde det i Kisten, indtil alt var kommet ind. 11 Og det skete, naar man ved Leviterne bragte Kisten ind efter Kongens Befaling, og man da saa, at der var mange Penge i den, da kom Kongens Skriver og Ypperstepræstens Befalingsmand, og de tømte Kisten og bare den hen og satte den igen paa sit Sted; saa gjorde de Dag for Dag og samlede Penge i Mangfoldighed. 12 Og Kongen og Jojada gav dem til den, som havde at gøre med Gerningen i  Herrens Hus's Tjeneste, og de lejede Stenhuggere og Tømmermænd til at fornye  Herrens Hus, saa og Mestre til at arbejde i Jern og Kobber, til at udbedre  Herrens Hus. 13 Saa arbejdede Folkene, og Udbedringen af det, der arbejdedes paa, gik frem ved deres Haand; og de satte Guds Hus i Stand efter dets Maal og gjorde det stærkt. 14 Og der de havde fuldendt det, bragte de de øvrige Penge frem for Kongens og Jojadas Ansigt, og for disse gjorde man Redskaber til  Herrens Hus, Redskaber til Tjenesten og til at ofre, Røgelseskaaler og Guldkar og Sølvkar; og de ofrede stedse Brændofre i  Herrens Hus alle Jojadas Dage. 15 Og Jojada blev gammel og mæt af Dage og døde; han var hundrede og tredive Aar gammel, der han døde. 16 Og de begrove ham i Davids Stad iblandt Kongerne, fordi han havde gjort godt i Israel og imod Gud og hans Hus. 17 Men efter Jojadas Død kom de Øverste af Juda og nedbøjede sig for Kongen; da føjede Kongen dem. 18 Saa forlode de  Herrens, deres Fædres Guds, Hus og tjente Astartebillederne og Afguderne; og der kom en Vrede over Juda og Jerusalem for denne deres Syndeskyld. 19 Og han sendte Profeter til dem at omvende dem til  Herren; og disse vidnede for dem, men de vilde ikke høre dem. 20 Og Guds Aand iførte sig Sakaria, Præsten Jojadas Søn, og han stod oven over Folket og sagde til dem: Saa sagde Gud: Hvorfor overtræde I  Herrens Bud derfor skulle I ikke være lykkelige, thi I have forladt  Herren, og han har forladt eder. 21 Men de sammensvore sig imod ham og stenede ham med Stene, efter Kongens Bud, I Forgaarden til  Herrens Hus. 22 Og Kong Joas kom ikke den Miskundhed i Hu, som Jojada, hans Fader, havde gjort imod ham, men slog hans Søn ihjel; og der denne døde, sagde han:  Herren skal se og hjemsøge det. 23 Og det skete, der Aaret var omme, drog Syrernes Hær op imod ham, og de kom til Juda og Jerusalem og udryddede af Folket alle Folkets Øverster, og de sendte alt deres Rov til Kongen af Damaskus. 24 Skønt Syrernes Hær kom med faa Mænd, gav  Herren dog en saare stor Hær i deres Haand, fordi den havde forladt  Herren, sine Fædres Gud; og de udførte Straffedommene over Joas. 25 Og der de vare dragne fra ham, hvem de forlode i en svar Sygdom, indgik hans Tjenere et Forbund imod ham for Præsten Jojadas Sønners Blods Skyld, og de sloge ham ihjel paa hans Seng, og han døde; og de begrove ham i Davids Stad; men de begrove ham ikke i Kongernes Grave. 26 Og de, som indgik Forbund imod ham, vare: Sabad, Simeaths den ammonitiske Kvindes Søn, og Josabad, Simriths den moabitiske Kvindes Søn. 27 Og hvad angaar hans Sønner og den svare Byrde, som var, lagt paa ham, og Grundforbedringen af Guds Hus, se, om alt dette er skrevet i Kongernes Bogs Historie. Og hans Søn Amazia blev Konge i hans Sted.
Copyright information for Dan1871