2 Kings 17

1I det tolvte Akas's, Judas Konges, Aar blev Hosea, Elas Søn, Konge i Samaria over Israel i ni Aar. 2Og han gjorde det, som var ondt for  Herrens Øjne, dog ikke som Israels Konger, som vare før ham. 3Salmanasser, Kongen af Assyrien, drog op imod ham; og Hosea blev hans Tjener og gav ham Skænk. 4Men Kongen af Assyrien saa et Forbund deri, at Hosea havde sendt Bud til So, Kongen af Ægypten, og ikke bragt Skat til Kongen af Assyrien Aar for Aar; da satte Kongen af Assyrien ham fast og lagde ham bunden i et Fængsel. 5Thi Kongen af Assyrien drog op i det ganske Land og drog op til Samaria og belejrede den i tre Aar. 6I Hoseas niende Aar indtog Kongen af Assyrien Samaria og førte Israel bort til Assyrien; og han lod dem bo i Hala og i Habor ved Floden Gosan og i Medernes Steder. 7Og det skete, fordi Israels Børn havde syndet imod  Herren deres Gud, som havde ført dem op af Ægyptens Land, fra at være under Faraos, Kongen af Ægyptens Magt, og fordi de frygtede andre Guder; 8og de vandrede i de Hedningers Skikke hvilke  Herren havde fordrevet for Israels Børns Ansigt, og i dem, som Israels Konger havde indført; 9og Israels Børn skjulte Ting, som ikke var ret for  Herren deres Gud og byggede sig Høje i alle Stæder, fra Vogternes Taarn indtil hver fast Stad; 10og de oprejste sig Støtter og Astartebilleder paa hver ophøjet Høj og under hvert grønt Træ; 11og de gjorde Røgelse der paa alle Højene ligesom Hedningerne, hvilke  Herren havde bortført fra deres Ansigt, og de gjorde onde Ting til at opirre  Herren; 12og de tjente de stygge Afguder, om hvilke  Herren havde sagt til dem: I skulle ikke gøre denne Ting; 13og  Herren lod vidne i Israel og i Juda ved alle sine Profeter, alle Seere, sigende: Vender om fra eders onde Veje og holder mine Bud, mine Skikke, efter den hele Lov, som jeg bød eders Fædre; og efter det, som jeg sendte til eder om ved mine Tjenere, Profeterne; 14men de havde ikke været lydige, men de forhærdede deres Nakke, ligesom deres Fædres Nakke, de, som ikke troede paa  Herren deres Gud; 15tilmed forkastede de hans Skikke og hans Pagt, som han havde gjort med deres Fædre, og hans Vidnesbyrd, som han havde vidnet for dem, og de vandrede efter Forfængelighed og bleve forfængelige, og efter Hedningerne, der vare trindt omkring dem, om hvilke  Herren havde budet dem, at de ikke skulde gøre som de; 16ja de forlode alle  Herren deres Guds Bud og gjorde sig støbte Billeder, to Kalve, og de gjorde Astartebilleder og tilbade al Himmelens Hær og tjente Baal; 17og de lode deres Sønner og deres Døtre gaa igennem Ilden og omgikkes med Spaadom og agtede paa Fugleskrig og solgte sig til at gøre det, som var ondt for  Herrens Øjne, for at opirre ham: 18derfor blev  Herren saare vred paa Israel og bortdrev dem fra sit Ansigt; der blev ingen tilovers uden Judas Stamme alene. 19Heller ikke Juda holdt  Herrens, deres Guds, Bud; men de vandrede efter Israels Skikke, som de havde indført. 20Saa forkastede  Herren al Israels Sæd og plagede dem og gav dem i Røveres Hænder, indtil han havde bortstødt dem fra sit Ansigt 21Thi Israel havde revet sig løs fra Davids Hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats Søn, til Konge; og Jeroboam drog Israel bort fra  Herren og kom dem til at synde en stor Synd. 22Og Israels Børn vandrede i alle Jeroboams Synder, som han gjorde; de vege ikke derfra, 23indtil  Herren bortdrev Israel fra sit Ansigt, saaledes som han havde sagt ved alle sine Tjenere, Profeterne; saa blev Israel bortført fra sit Land til Assyrien indtil denne Dag. 24Og Kongen af Assyrien lod komme Folk af Babel og af Kut og af Ava og af Hamath og Sefarvajm og lod dem bo i Samarias Stæder, i Israels Børns Sted, og de indtoge Samaria til Ejendom og boede i dens Stæder. 25Og det skete, der de begyndte at bo der, at de ikke frygtede  Herren; da sendte  Herren Løver iblandt dem, og disse sønderreve nogle af dem. 26Derfor sagde de til Kongen af Assyrien: De Hedninger, som du lod forflytte og bo i Samarias Stæder, kende ikke, hvad der er ret imod Landets Gud; derfor sendte han Løver iblandt dem, og se, disse sønderreve dem, fordi de; ikke kende, hvad der er ret imod Landets Gud. 27Da bød Kongen af Assyrien og sagde: Fører en af de Præster derhen, som I bortførte derfra, og lader ham drage hen og bo der, at han kan lære dem, hvad der er ret imod Landets Gud. 28Saa kom af Præsterne, som de havde bortført fra Samaria, og boede i Bethel og lærte dem, hvorledes de skulde frygte  Herren. 29Men hvert Folk gjorde sig sin Gud, og de satte dem i Husene paa de Høje, som Samaritanerne. gjorde, hvert Folk i sine Stæder, hvori de boede. 30Thi de Mænd af Babel havde gjort Sukoth-Benoth, og de Mænd af Kut havde gjort Nergal, og de Mænd af Hamath havde gjort Asima, 31og de af Ava havde gjort Nibhas og Tharthak, og de af Sefarvajm opbrændte deres Sønner i Ilden for Adramelek og Anamelek, Sefarvajms Guder. 32De frygtede ogsaa  Herren og gjorde sig i Flæng Præster paa Højene og gjorde Offer for dem i Husene paa Højene. 33De frygtede  Herren, og de tjente deres Guder efter de Hedningers Vis, som de vare bortførte fra. 34De gøre efter den første Vis, indtil denne Dag; de frygte ikke  Herren, ej heller gøre de efter deres Skikke og efter deres Befalinger og efter Loven og efter Budet, som  Herren bød Jakobs Børn, hvis Navn han kaldte Israel; 35og  Herren gjorde en Pagt med dem og bød dem sigende: I skulle ikke frygte andre Guder og ikke tilbede dem og ikke tjene dem og ikke ofre til dem 36Men  Herren, som førte eder op af Ægyptens Land med stor Kraft og med en udrakt Arm, ham skulle I frygte, og ham skulle I tilbede og ofre til. 37Og I skulle holde de Skikke og Befalinger og Loven og Budet, som han lod skrive for eder at gøre derefter alle Dage; men skulle ikke frygte andre Guder. 38Og I skulle ikke forglemme den Pagt som jeg gjorde med eder, og ikke frygte andre Guder. 39Men I skulle frygte  Herren eders Gud, og han skal fri eder fra alle eders Fjenders Haand. 40Dog, de hørte ikke; men de gjorde efter deres første Vis. 41Saa frygtede disse Hedninger  Herren og tjente deres Billeder; ogsaa deres Børn og deres Børnebørn, efter som deres Fædre gjorde, saa gøre de indtil denne Dag.
Copyright information for Dan1871