2 Samuel 12

1Og  Herren sendte Nathan til David, og der han kom ind til ham, da sagde han til ham: Der var to Mænd i en Stad, en rig og en fattig. 2Den rige havde smaat Kvæg og stort Kvæg, saare meget. 3Men den fattige havde aldeles intet uden et lidet Faar, som han havde købt og fødte op, og det var blevet stort hos ham tillige med hans Børn; det aad af hans Brød og drak af hans Bæger og laa i hans Skød, og det var ham som en Datter. 4men der en Vandringsmand kom til den rige Mand, da nænnede han ikke at tage af sit smaa Kvæg og, af sit store Kvæg for at lave noget til den vejfarende Mand, som kom til ham; men han tog den fattige Mands Faar og lavede det til den Mand, som var kommen til ham. 5Da optændtes Davids Vrede saare imod den Mand, og han sagde til Nathan: Saa vist som  Herren lever, den Mand er et Dødsens Barn, som det gjorde. 6Og han skal betale det Faar firdobbelt, fordi han gjorde denne Gerning, og fordi han ikke viste Skaansel. 7Da sagde Nathan til David: Du er Manden! Saa sagde  Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til Konge over Israel, og jeg udfriede dig af Sauls Haand, 8og jeg gav dig din Herres Hus og din Herres Hustruer i dit Skød og gav dig Israels og Judas Hus, og dersom det var for lidet, da vilde jeg lagt dig saadant og saadant til. 9Hvorfor har du foragtet  Herrens Ord, at du gjorde det, som er ondt for hans Øjne? Hethiteren Uria har du slaget med Sværdet, og hans Hustru har du taget dig til Hustru; men ham har du slaget ihjel ved Ammons Børns Sværd. 10Saa skal nu Sværdet ikke vige fra dit Hus evindeligt, fordi du foragtede mig og tog Hethiteren Urias Hustru, at hun skulde være dig til en Hustru. 11Saa sagde  Herren: Se, jeg rejser Ulykke over dig fra dit eget Hus og tager dine Hustruer for dine Øjne og giver din Næste dem, at han skal ligge hos dine Hustruer for den klare Sol. 12Thi du har gjort det i Løndom; men jeg vil gøre denne Gerning for al Israel og for Solens Lys. 13Da sagde David til Nathan: Jeg har syndet imod  Herren. Og Nathan sagde til David:  Herren har ogsaa forladt dig din Synd, du skal ikke dø. 14Dog, fordi du ved denne Gerning har givet  Herrens Fjender Lejlighed til at spotte, skal ogsaa den Søn, som dig er født, visselig dø. 15Saa gik Nathan til sit Hus, og  Herren slog Barnet, som Urias Hustru havde født David, at det blev sygt. 16Og David søgte Gud for Drengen; og David fastede meget og gik ind og blev Natten over og laa paa Jorden. 17Da opstode de ældste af hans Hus for ham og vilde rejse ham op fra Jorden; men han vilde ikke og aad ikke Brød med dem. 18Og det skete paa den syvende Dag, da døde Barnet, og Davids Tjenere frygtede for at give ham til Kende, at Barnet var død; thi de sagde: Se, der Barnet var levende, talede vi til ham, og han hørte ikke paa vor Røst, hvorledes skulle vi da sige til ham: Barnet er død? thi det maatte gøre ham ondt. 19Men David saa, at hans Tjenere hviskede, og David forstod, at Barnet var død; og David sagde til sine Tjenere: Er Barnet død? og de sagde: Det er død. 20Da stod David op fra Jorden og toede sig og salvede sig og omskiftede sine Klæder og gik ind i  Herrens Hus og bad; og der han kom til sit Hus da begærede han Mad, og de satte Mad for ham, og han aad. 21Da sagde hans Tjenere til ham: Hvad er det for en Ting, som du har gjort du fastede og græd for Barnet, da det levede, men da Barnet er død, staar du op og æder Brød? 22Og han sagde: Der Barnet endnu levede, fastede og græd jeg; thi jeg sagde: Hvo ved?  Herren tør vorde rnig naadig, at Barnet maa leve. 23Men nu det er død, hvorfor skal jeg da faste? kan jeg endnu hente det tilbage jeg farer til det, men det kommer ikke tilbage til mig. 24Derefter trøstede David Bathseba sin Hustru og gik ind til hende og laa hos hende, og hun fødte en Søn, og han kaldte hans Navn Salomo, men ham elskede  Herren; 25Og han sendte Bud ved Nathan, Profeten, og denne kaldte hans Navn Jedid-Ja, for  Herrens Skyld. 26Men Joab stred imod Ammons Børns Rabba og indtog Kongestaden. 27Og Joab sendte Bud til David og lod sige: Jeg har stridt imod Rabba og har ogsaa indtaget Vandstaden. 28Saa saml du nu det øvrige Folk og belejr Staden, og indtag den, at ikke jeg skal indtage Staden, og jeg skulde blive navnkundig deraf. 29Saa samlede David alt Folket og drog til Rabba og stred imod den og indtog den. 30Og han tog deres Konges Krone fra hans Hoved; den havde en Vægt af et Centner Guld og var besat med Ædelstene, og den kom over Davids Hoved, og han udførte af Staden saare meget Bytte. 31Men Folket, som var derudi, førte han ud og lagde dem under Save og Tærskeslæder af Jern og under Økser af Jern og lod dem gaa igennem Teglovnen; og saaledes gjorde han ved alle Ammons Børns Stæder. Siden vendte David og alt Fol ket tilbage til Jerusalem.
Copyright information for Dan1871