2 Samuel 23

1Og disse ere de sidste Davids Ord: Saa sagde David, Isajs Søn, og saa sagde den Mand, som er højt ophøjet, Jakobs Guds Salvede, og lystelig ved Israels Salmer: 2 Herrens Aand talede ved mig, og hans Tale er paa min Tunge. 3Israels Gud sagde, til mig talede Israels Klippe: Der skal være en, som hersker iblandt Menneskene, en retfærdig, en, som hersker i Guds Frygt, 4og som Lys om Morgenen, naar Solen opgaar, om Morgenen, naar der ikke ere Skyer, naar Græsset vokser af Jorden ved Solskin efter Regnen. 5Thi staar mit Hus sig ikke saa med Gud? thi han har sat mig en evig Pagt, som er ordentligt beskikket i alle Maader og bevaret; thi al min Frelse og al min Lyst, skulde han ej lade den spire frem? 6Men Belials Børn, de skulle alle sammen være som Torne, der udkastes; thi de kunne ikke tages med Haand. 7Men hver, som vil røre ved dem, maa være forsynet med Jern og Spydstage; og de skulle opbrændes med Ild, hvor de bo. 8Disse ere Navnene paa de vældige, som hørte David til: Joseb-Basebeth Takmoni var en Øverste for Høvedsmændene, han svingede sin Lanse imod otte Hundrede, som bleve ihjelslagne paa een Gang. 9Og efter ham var Eleasar, en Søn af Dodo, som var en Søn af Ahohi; han var iblandt de tre vældige med David, da de forhaanede Filisterne, som der vare forsamlede til Strid, medens Israels Mænd droge op. 10Han stod op og slog Filisterne, indtil hans Haand blev træt, og hans, Haand hang fast ved Sværdet, og  Herren gjorde en stor Frelse paa den samme Dag; og Folket vendte tilbage efter ham kun for at ud plyndre de ihjelslagne. 11Og efter ham var Arariteren Samma, Ages Søn; da Filisterne vare forsamlede i en Hob, da var der sammesteds et Stykke Land fuldt med Linser, og Folket flyede for Filisternes Ansigt, 12og han stillede sig midt paa dette Stykke og friede det og slog Filisterne, og  Herren gjorde en stor Frelse. 13Og tre af de tredive ypperste gik ned og kom om Høsten til David til Hulen ved Adullam, og Filisternes Hob havde lejret sig i Refaims Dal. 14Og David var da i Befæstningen; men Filisternes Befæstning var da i Bethlehem. 15Og David fik Lyst og sagde: Hvo vil give mig Vand at drikke af den Brønd iBethlehem, som er ved Porten? 16Da brøde de tre vældige ind i Filisternes Lejr og droge Vand af den Brønd i Bethlehem, som er i Porten, og de bare og førte det til David; men han vilde ikke drikke deraf, men udøste det for  Herren. 17Og han saagde: Det være langt fra mig, o  Herre! at jeg skulde gøre dette! er det ikke de Mænds Blod, som gik derhen med Livsfare? Og han vilde ikke drikke det. Dette gjorde de tre vældige. 18Og Abisaj, Joabs Broder, Zerujas Søn, var en Øverste for Høvedsmændene, og han opløftede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne; og han var navnkundig iblandt de tre: 19Var han ikke herligere end de tre? og han var deres Øverste; men han naaede ikke de tre. 20Og Benaja, Jojadas Søn, var en stridbar Mands Søn, stor i Gerninger, fra Kabzeel; han slog to Løvehelte af Moabiterne, og han gik ned og slog en Løve midt i en Brønd en Dag, da der var Sne. 21Og han slog en ægyptisk Mand, som var anselig, og den Ægypter havde et Spyd i sin Haand; men han gik ned til ham med en Kæp, og han rykkede Spydet af Ægypterens Haand og slog ham ihjel med hans eget Spyd. 22Disse Ting gjorde Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tre vældige. 23herligere end de tredive, men han naaede ikke de tre; og David satte ham i sit Raad. 24Asæl, Joabs Broder, var iblanat de tredive; Elhanan; Dodos Søn af Bethlehem; 25Haroditeren Samma; Haroditeren Elika; 26Palthiteren Helez; Thekoiteren Ira, Ikes's Søn; 27Anathothiteren Abieser; Husathiteren Mebunaj; 28Ahohiteren Zalmon; Netofathiteren Maharaj; 29Netofathiteren Heleb, Baenas Søn; Ithai, Ribajs Søn, af Benjamins Børns Gibea; 30Pireathoniteren Benaja; Hiddai fra Gaas Bække; 31Arbathiteren Abialbon; Barhumiteren Asmaveth; 32Saalboniteren Eljaba; af Jasens Sønner, Jonathan; 33Harariteren Samma; Arariteren Ahiam, Sarars Søn; 34Elifelet, Ahasbajs Søn, en Maakathiters Søn; Giloniteren Eliam, Akitofels Søn; 35Karmeliteren Hezraj; Arbiteren Paeraj; 36Jigal, Nathan Søn, af Zoba; Gaditeren Bani 37Ammoniteren Zelek; Beerothiteren Naharaj, Joabs, Zerujas Søns Vaabendrager; 38Jithriteren Ira; Jithriteren Gareb; 39Hethiteren Uria i alt syv og tredive.
Copyright information for Dan1871