2 Timothy 4

1Derfor besværger jeg dig for Gud og den Herre Jesus Christus, som skal dømme Levende og Døde ved sin Aabenbarelse og sit Regimente: 2prædike Ordet, hold ved i Tide og Utide, overbeviis, straf, forman med al Langmodighed og Lærdom. 3Thi den Tid skal vorde, da de ikke skulle fordrage den sunde lærdom, men efter deres egne Begjeringer tage sig selv lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren. 4Og de skulle vende Ørene fra Sandheden, men henvende sig til Fabler. 5Men du, vær aarvaagen i alle Ting, lid ondt, gjør en Evangeliets Gjerning, fuldfør din Tjeneste. 6Thi jeg offres allerede, og min Opløsnings Tid er forhaanden. 7Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet, bevaret Troen. 8Iøvrigt er Retfærdigheds Krone henlagt til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hiin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans herlige Aabenbarelse. 9Gjør din Flid at komme snart til mig; 10thi Demas forlod mig, fordi han fik Kjærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Crescens drog til Galatien, Titus til Dalmatien. 11Lucas er allerede hos mig. tag Marcus til dig og bring ham med; thi han er mig nyttig til Tjenesten. 12Tychicus har jeg sendt til Ephesus. 13Naar du kommer, da bring min Reisekjortel med dig, som jeg lod blive i Troas hos Carpus, og Bøgerne, besynderligen dem paa Pergament. 14Alexander, Smeden, beviste mig meget Ondt; Herren betale ham efter hans Gjerninger! 15For ham vogte ogsaa du dig; thi han stod vore Ord saare imod. 16Ved mit første Forsvar mødte Ingen med mig, men Alle forlode mig; (gid det ikke tilregnes dem!) 17Men Herren stod med mig og styrkede mig, at Ordets Prædiken skulde ved mig have fuld Fremgang, og alle Hedninger høre det; og jeg blev friet fra Løvens Strube. 18Herren vil og frie mig fra alt Ondt og frelse mig til sit himmelske Rige; han være Ære i al Evighed! Amen. 19Hils Prisca og Aquilas, og Onesiphorus' Huus. 20Erastus blev i Corinth, men Trophimus efterlod jeg syg i Miletus. 21Gjør din Flid at komme før Vinteren. Eubulus og Pudens og Linus og Claudia og alle Brødrene hilse dig. 22Den Herre Jesus Christus være med din Aand! Naaden være med Eder! Amen.
Copyright information for Dan1871