2 Timothy 4

Derfor besværger jeg dig for Gud og den Herre Jesus Christus, som skal dømme Levende og Døde ved sin Aabenbarelse og sit Regimente: prædike Ordet, hold ved i Tide og Utide, overbeviis, straf, forman med al Langmodighed og Lærdom. Thi den Tid skal vorde, da de ikke skulle fordrage den sunde lærdom, men efter deres egne Begjeringer tage sig selv lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren. Og de skulle vende Ørene fra Sandheden, men henvende sig til Fabler. Men du, vær aarvaagen i alle Ting, lid ondt, gjør en Evangeliets Gjerning, fuldfør din Tjeneste. Thi jeg offres allerede, og min Opløsnings Tid er forhaanden. Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet, bevaret Troen. Iøvrigt er Retfærdigheds Krone henlagt til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hiin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans herlige Aabenbarelse. Gjør din Flid at komme snart til mig; 10 thi Demas forlod mig, fordi han fik Kjærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Crescens drog til Galatien, Titus til Dalmatien. 11 Lucas er allerede hos mig. tag Marcus til dig og bring ham med; thi han er mig nyttig til Tjenesten. 12 Tychicus har jeg sendt til Ephesus. 13 Naar du kommer, da bring min Reisekjortel med dig, som jeg lod blive i Troas hos Carpus, og Bøgerne, besynderligen dem paa Pergament. 14 Alexander, Smeden, beviste mig meget Ondt; Herren betale ham efter hans Gjerninger! 15 For ham vogte ogsaa du dig; thi han stod vore Ord saare imod. 16 Ved mit første Forsvar mødte Ingen med mig, men Alle forlode mig; (gid det ikke tilregnes dem!) 17 Men Herren stod med mig og styrkede mig, at Ordets Prædiken skulde ved mig have fuld Fremgang, og alle Hedninger høre det; og jeg blev friet fra Løvens Strube. 18 Herren vil og frie mig fra alt Ondt og frelse mig til sit himmelske Rige; han være Ære i al Evighed! Amen. 19 Hils Prisca og Aquilas, og Onesiphorus' Huus. 20 Erastus blev i Corinth, men Trophimus efterlod jeg syg i Miletus. 21 Gjør din Flid at komme før Vinteren. Eubulus og Pudens og Linus og Claudia og alle Brødrene hilse dig. 22 Den Herre Jesus Christus være med din Aand! Naaden være med Eder! Amen.
Copyright information for Dan1871