Acts 15

1Og der kom Nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: dersom I ikke lade Eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive salige. 2Da der herover opstod en heftig Strid og Paulus og Barnabas havde en ikke ringe Tvist med dem, saa besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulde drage op til Jerusalem til Apostlerne og de Ældste angaaende dette Spørgsmaal. 3Disse droge da, ledsagede paa Veien af Menigheden, igjennem Phoenicien og Samarien, og fortalte Hedningernes Omvendelse, og de gjorde alle Brødrene stor Glæde. 4Men der de kom til Jerusalem, bleve de modtagne af Menigheden og Apostlerne og de Ældste, og kundgjorde, hvor store Ting Gud havde gjort for dem. 5Men der opstode nogle Troende af Pharisæernes Sect, som sagde: man bør omskære dem og befale dem at holde Mose Lov. 6Men Apostlerne og de Ældste kom sammen for at overlægge denne Sag. 7Men der man havde tvistet meget herom, opstod Peter og sagde til dem: I Mænd, Brødre! I vide, at Gud for lang Tid siden udvalgte mig iblandt os, at Hedningerne ved min Mund skulde høre Evangeliums Ord og troe. 8Og Gud, som kjender Hjerterne, vidnede for dem, idet han gav dem den Hellig Aand, ligesom og os. 9Og han gjorde ingen Forskjel imellem os og dem, idet han rensede deres hjerter ved Troen. 10Hvi friste I da nu Gud, at I ville lægge et Aag paa Disciplenes Halse, hvilket hverken vore Fædre, ei heller vi have formaaet at bære? 11Men vi troe at blive salige ved den Herres Jesu Christi Naade, paa samme Maade som og de. 12Men al Mængden taug og hørte Barnabas og Paulus, som fortalte, hvor store Tegn og Undergjerninger Gud havde gjort ved dem iblandt Hedningerne. 13Men der de havde hørt op at tale, tog Jakob til Orde og sagde: I Mænd, Brødre, hører mig! 14Simon har fortalt, hvorledes Gud først saae til Hedningerne, for at tage et Folk af dem efter sit Navn. 15Og dermed stemme Propheternes taler overeens, som skrevet er: 16derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge Davids nedfaldne Paulun, og det Omkastede deraf vil jeg atter opbygge og oprette det igjen, 17paa det de Øvrige af Menneskene skulle søge Herren, og alle Hedninger, over hvilke mit Navn er nævnet, siger Herren som gjør alt dette. 18Gud kjender fra Evighed alle sine Gjerninger. 19Derfor dømmer jeg, at man ikke skal besvære dem af Hedningerne, som omvende sig til Gud; 20men skrive til dem, at de holde sig fra Afguders Ureenhed, og fra Horeri, og fra det Kvalte, og fra Blod. 21Thi Moses har fra gammel Tid i hver Stad dem, som han prædike, og læses hver Sabbat iSynagogerne. 22Da besluttede Apostlerne og de Ældste med al Menigheden at udvælge Mænd af dem, og sende dem til Antiochia tilligemed Paulus og Barnabas, nemlig Judas med Tilnavn Barsabas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene. 23Og de skreve saaledes med dem: Apostlerne og de Ældste og Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiochia og Syrien og Cilicien. 24Efterdi vi have hørt, at Nogle udgangne fra os, have forvirret Eder med Ord, og bekymret Eders Sjæle med at sige, at man skal omskæres og holde Loven, hvilke vi ikke have befalet dette, 25saa have vi, eendrægteligen forsamlede, besluttet at udvælge Mænd og sende dem til Eder med vore Elskelige, Barnabas og Paulus. 26Mænd, som have vovet deres Liv for vor Herres Jesu Christi Navn. 27Vi have derfor sendt Judas og Silas, hvilke og muntligen skulle forkynde det Samme. 28Thi det er den Hellig Aands Beslutning og vores, ingen videre Byrde at paalægge Eder, uden disse nødvendige Ting: 29at I skulle holde Eder fra Afguds-Offer, og fra Blod, og fra det Kvalte, og fra Hoeri. Naar I holde Eder derfra, gjøre i ret. Lever vel! 30Da nu disse vare affærdigede, kom de til Antiochia og forsamlede Mængden og overgave dem Brevet. 31Men der de det læste, bleve de glade over denne Trøst. 32Men Judas og Silas, som og selv vare Propheter, formanede Brødrene med megen tale og bestyrkede dem. 33Men der de havde opholdt sig der nogen Tid, lode Brødrene dem fare med Fred til Apostlerne. 34Men Silas besluttede at blive der. 35Men Paulus og Barnabas opholdt sig i Antiochia og lærte og forkyndte tilligemed mange Andre Herrens Ord. 36Men efter nogle Dage sagde Paulus til Barnabas: lad os dog drage tilbage at besøge vore Brødre i enhver Stad, hvor vi have forkyndet Herrens Ord, for at see, hvorledes de lide. 37Men Barnabas raadede, at de skulde tage Johannes, ellers kaldet Marcus, med. 38Men Paulus holdt for, at de ikke skulde tage den med, som var veget fra dem i Pamphylien, og ikke have fulgt med dem til Arbeidet. 39Der opstod da en Fortørnelse, saa at de skiltes fra hverandre, og at Barnabas tog Marcus til sig og seilede til Cypern. 40Men Paulus udvalgte Silas og drog ud, anbefalet af Brødrene til Guds Naade. 41Men han reiste omkring i Syrien og Cicilien og bestyrkede Menighederne.
Copyright information for Dan1871