Colossians 1

1Paulus, Jesu Christi Apostel ved Guds Villie, og Broderen Timotheus, 2til de Hellige i Colossen, de troende Brødre i Christus: Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus! 3Vi takke Gud og vor Herrens Jesu Christi Fader, idet vi altid bede for Eder, 4da vi have hørt om Eders Tro i Christus Jesus og Eders Kjærlighed til alle Hellige, 5for det Haab, som Eder er henlagt i himlene, om hvilket I have allerede hørt i Evangeliums Sandheds Ord, 6hvilket er kommet til Eder, som og i den ganske Verden, og er frugtbringende, ligesom og ibandt Eder fra den Dag, I hørte og erkjendte Guds Naade i Sandhed; 7ligesom i have lært af Epaphras, vor elskelige Medarbeider, hvilken er en tro Christi Tjener for Eder, 8som ogsaa gav os Eders Kjærlighed i Aanden tilkjende. 9Derfor aflagde vi og ikke fra den Dag, vi hørte det, at bede for Eder og begjere, at I maatte fyldes med hans Villies Erkjendelse i al Viisdom og aandelig Forstand, 10at I kunne omgaaes værdeligen for Herren til at Velbehagelighed og være frugtbare paa al god Gjerning, og voxe til Guds Erkjendelse; 11styrkede med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Taalmodighed og Langmodighed med Glæde; 12takkende Faderen, som gjorde os dygtige til de Helliges Arvedeel i Lyset, 13som friede os af Mørkets Magt og oversatte os i sin elskelige Søns Rige, 14i hvilken vi have Forløsning ved hans Blod, nemlig Syndernes Forladelse; 15hvilken er den usynlige Guds Billede, al Skabningens Førstefødte; 16thi ved ham ere alle Ting skabte, de i Himlene og de paa Jorden, de synlige og usynlige, være sig Throner eller Herredømmer eller Fyrstendoømmer eller Magter, alle Ting ere skabte ved ham og til ham; 17og han er for alle Ting, og alle Ting bestaae ved ham; 18og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens; han er Begyndelsen, den Forstefødte af de Døde, at han skal være den Ypperste iblandt Alle; 19thi i ham behagede det Faderen at al Fylde skulde boe, 20og ved ham at forlige alle Ting, hvære sig de paa Jorden eller de i Himlene, med sig, idet han gjorde Fred formedelst hans Korses Blod ved ham. 21Ogsaa Eder, som fordum vare fremmede og fjendske af Sindelag i onde Gjerninger, 22har han dog nu forligt i sit kjødelige Legeme ved Døden, for at fremstille Eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sit Aasyn; 23saafremt I ellers forblive grundfæstede og stadige i Troen, og ikke lade Eder rokke fra det Evangeliums Haab hvilket I have hørt, hvilket er prædiket for al Skabningen under Himmelen, hvis Tjener jeg Paulus er bleven. 24Nu glæder jeg mig i mine Lidelser for Eder og opfylder det, som fattes i Christi Trængsler, i mit Kjød for hans Legeme, som er Menigheden; 25hvis Tjener jeg er bleven efter det Guds Embede, som er mig givet hos Eder, rigeligen at prædige Guds Ord, 26den Hemmelighed, der var skjult fra alle Tider og Slægter, men nu er aabenbaret for hans Hellige, 27hvem Gud vilde tilkjendegive, hvor stor denne Hemmeligheds herlige Rigdom er iblandt hedningerne, hvilken er Christus iblandt Eder, det Herlighedens Haab. 28Ham forkynde vi, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske i al Vissdom, at vi kunne fremstille hvert Menneske fuldkomment i Christus Jesus; 29hvortil jeg og arbeider, stridende ved hans Kraft, som virker mægtigen i mig.
Copyright information for Dan1871