Colossians 4

1I Herrer beviser Tjenerne, hvad ret og billigt er, vidende at i og have en Herre i Himlene. 2Bliver varagtige i Bønnen, og vaager i samme med Taksigelse; 3og beder tillige ogsaa for os, at Gud vilde oplade os Ordets Dør til at forkynde Christi Hemmlighed, for hvis Skyld jeg er bunden, 4at jeg kan aabenbare den, som og bør at tale. 5Omgaaes viseligen med dem, som ere udenfor saa I kjøbe den beleilige Tid. 6Eders tale være altid yndelig, krydret med Salt, saa I vide hvorledes det bør Eder at svare Enhver. 7Hvorledes det gaaer mig, skal Tychicus, den elskelige Broder og troe Tjener og Medarbeider i Herren, kundgjøre Eder altsammen; 8hvilken jeg sendte til Eder, just for at han skal forfare, hvorledes det har sig med Eder, og trøste Eders Hjerter; 9tilligemed Onesimus, den troe og elskelige Broder, som er fra Eders By; hvorledes det har sig her med alle Ting, skulle de kundgjøre Eder. 10Aristarchus, men Medfangne, hilser Eder, og Marcus, Barnabas' Sødskendebarn, om hvem I have faaet Befalinger; dersom han kommer til Eder, da annammer ham; 11og Jesus, som kaldes Justus, hvilke ere af Omskærelsen, disse de eneste Medarbeidere til Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst. 12Epaphras hilser Eder, han som er fra Eders by, en Christi Tjener, som altid strider for Eder i sine Bønner, at i maatte staae fuldkomne og fuldendte efter Guds Villie. 13Thi jeg vidner med ham, at han har stor Nidkjærhed for Eder og dem i Laodicea og dem i Hierapolis. 14Lucas, den Læge, den Elskelige hilser Eder, og Demas. 15Hilser Brødrene i Laodicea, og Nymphas, og Menigheden i hans Huus. 16Og naar dette Brev er læst hos Eder, da sørger for, at det ogsaa bliver læst i de Laodicensers Menighed, og at I ogsaa læse det Brev fra Laodicea. 17Og siger Archippus: giv Agt paa den Tjeneste, som du har annammet i Herren, at du fuldbyrder den. 18Hilsen med min, Paulus', Haand. Kommer mine Baand ihu. Naaden være med Eder! Amen.
Copyright information for Dan1871