Deuteronomy 14

I ere  Herren eders Guds Børn, I skulle ikke saare eder selv eller rage eder imellem eders Øjne for en død. Thi du er  Herren din Gud et helligt Folk, og dig har  Herren udvalgt at være ham et Ejendomsfolk fremfor alle Folk, som ere paa Jordens Kreds. Du skal ikke æde noget, som er vederstyggeligt. Disse ere de Dyr, som I maa æde: Okse, Lam af Faarene og Kid af Gederne; Hjort og Raa og Bøffel og Stenbuk og Daadyr og Urnød og Stenged. Og alt Kvæg, som har Klove, og som har de tvende Klove kløvede, og som tygger Drøv iblandt Dyrene, det maa I æde. Dog dette maa I ikke æde af dem, som tygge Drøv, og af dem, som have helt adskilte Klove: Kamelen og Haren og Kaninen; thi de tygge Drøv, men skille dog ikke Kloven ad, de skulle være eder urene; og Svinet, thi det har Klove, men tygger ikke Drøv, det skal være eder urent; I skulle ikke æde af deres Kød og ikke røre ved deres Aadsel. Dette maa I æde af alt det, som er i Vandet: Alt det, som har Finne; og Skæl, maa I æde. 10 Men alt det, som ikke har Finne og Skæl, maa I ikke æde; det er eder urent. 11 I maa æde hver ren Fugl. 12 Men disse ere de, som I ikke maa æde af dem: Ørnen og Høgen og Strandørnen 13 og Kragen og Skaden og Glenten med dens Arter 14 og alle Ravne med deres Arter 15 og Strudsen og Natuglen og Maagen og Spurvehøgen med dens Arter, 16 Falken og Hornuglen og Viben 17 og Rørdrummen og Pelikanen og Dykkeren 18 og Storken og Hejren med dens Arter og Urhanen og Aftenbakken. 19 Og alt flyvende Vrimmel, det skal være eder urent, de skulle ikke ædes. 20 I maa æde hver ren Fugl. 21 I maa ikke æde noget, Aadsel; du kan give det til den fremmede, som er inden dine Porte, og han maa æde det, eller sælge den fremmede det; thi du er  Herren din Gud et helligt Folk. Du skal ikke koge et Kid i sin Moder Mælk. 22 Du skal tiende af al din Sæd Grøde, som fremkommer af Marken hvert Aar. 23 Og du skal æde for  Herren din Guds Ansigt paa det Sted, som han udvælger til der at lade sit Navn bo, Tienden af dit Korn, din nye Vin og din Olie og de førstefødte af dit store Kvæg og af dit smaa Kvæg, at du maa lære at frygte  Herren din Gud alle Dage. 24 Men naar Vejen er dig for lang at du ikke formaar at bære det der hen, fordi det Sted er for langt fra dig, som  Herren din Gud har udvalgt til der at sætte sit Navn, naa  Herren din Gud velsigner dig: 25 Sa skal du sælge det for Penge og tage Pengene i din Haand og gaa til det Sted, som  Herren din Gud skal udvælge. 26 Og du skal give samme Penge ud for alt, hvad din Sjæl har Lyst til af stort Kvæg og af smaat Kvæg, af Vin og af stærk Drik, eller for alt, som din Sjæl begærer af dig; og du skal æde det for  Herren din Guds Ansigt og være glad, du og dit Hus. 27 Men Leviten, som er inden dine Porte, ham skal du ikke forlade; thi han har ingen Del eller Arv med dig. 28 Naar tre Aar ere til Ende, skal du udføre hele Tienden af din Afgrøde i samme Aar, og den skal du lade blive inden dine Porte. 29 Saa skal Leviten komme, fordi han har ingen Del eller Arv med dig, og den fremmede og den faderløse og Enken, som ere inden dine Porte, og de skulle æde og mættes, paa det at  Herren din Gud skal velsigne dig i al din Haands Gerning, som du skal gøre.
Copyright information for Dan1871