Deuteronomy 23

Ingen Gilding, enten han er bleven det ved Knusning eller ved Snit, maa komme i  Herrens Forsamling. Intet Horebarn maa komme i  Herrens Forsamling; endog i tiende Led maa ikke nogen af hans komme i  Herrens Forsamling. En Ammonit og en Moabit maa ikke komme i  Herrens Forsamling; endog i tiende Led maa ikke nogen af dem komme i  Herrens Forsamling evindelig; for den Sags Skyld, at de ikke kom eder i Møde med Brød og med Vand paa Vejen, der I gik ud af Ægypten, og fordi han lejede Bileam, Beors Søn, af Pethor i Mesopotamien, imod dig til at forbande dig. Men  Herren din Gud vilde ikke høre Bileam, og  Herren din Gud vendte dig Forbandelsen til Velsignelse; thi  Herren din Gud havde dig kær. Du skal ikke søge at fremme deres Fred eller deres Vel, alle dine Dage evindeligen? Du skal ikke have Vederstyggelighed til en Edomit, thi han er din Broder; du skal ikke have Vederstyggelighed til en Ægypter, thi du har været fremmed i hans Land. De Børn, som de avle sig i det tredje Led, de maa komme i  Herrens Menighed. Naar du gaar ud af Lejren imod dine Fjender, da tag dig i Vare for al ond Handel. 10 Naar der er en Mand iblandt eder, som ikke er ren for det, som ham kunde hændes om Natten, da skal han gaa ud uden for Lejren, han skal ikke komme ind i Lejren. 11 Og hen imod Aften skal han bade sig i Vand, og naar Solen gaar ned, skal han komme ind i Lejren. 12 Og du skal have et Sted uden for Lejren, og der skal du gaa hen udenfor. 13 Og du skal have en Spade foruden dine Vaaben; og naar du sætter dig derude da skal du grave dermed og vende dig om og skjule det, som er gaaet fra dig. 14 Thi  Herren din Gud vandrer midt i din Lejr for at udfri dig og at give dine Fjender hen for dit Ansigt; og din Lejr skal være hellig, saa at han ikke skal se nogen ublu Ting hos dig og vende sig bort fra dig. 15 Du skal ikke overantvorde en Træl til sin Herre, naar han er undluppen til dig fra sin Herre. 16 Hos dig skal han blive, i din Midte, paa det Sted, som han udvælger sig til Gode i en af dine Porte; du skal ikke forfordele ham. 17 Der skal ingen af Israels Døtre være en Skøge, og ingen af Israels Sønner skal være en Skørlevner. 18 Du skal ikke bringe Skøgeløn eller Hundefortjeneste i  Herren din Guds Hus efter noget Løfte; thi begge Dele er  Herren din Gud en Vederstyggelighed. 19 Du skal ikke tage Aager af din Broder, Pengeaager, Madaager eller Aager af nogen Ting, som der kan aagres med. 20 Af en fremmed maa du tage Aager, men af din Broder maa du ikke tage Aager, at  Herren din Gud maa velsigne dig i alt det, som du udrækker din Haand til i det Land, som du kommer hen til for at eje det. 21 Naar du lover  Herren din Gud et Løfte, da skal du ikke tøve med at betale det; thi  Herren din Gud vil kræve det af dig, og det vil være dig en Synd. 22 Men naar du lader være at love noget, skal det ikke være dig til Synd. 23 Det, som er udgaaet af dine Læber, skal du holde og gøre, saaledes som du har lovet  Herren din Gud frivilligen det, som du har talet med din Mund. 24 Naar du kommer i din Næstes Vingaard, da maa du æde Druer efter din Sjæls Lyst, til du er mæt; men du maa intet lægge i dit Kar. 25 Naar du kommer i din Næstes staaende Korn, maa du plukke Aks med din Haand; men du maa ikke røre Seglen mod din Næstes staaende Korn.
Copyright information for Dan1871