Deuteronomy 27

Og Mose og de Ældste af Israel bøde Folket og sagde: Holder alle de Bud, som jeg byder eder i Dag. Og det skal ske paa den Dag, naar I gaa over Jordanen til det Land, som  Herren din Gud giver dig, da skal du oprejse dig store Stene og overstryge dem med Kalk. Og du skal skrive paa dem alle denne Lovs Ord, naar du gaar over, paa det du maa komme ind i Landet, som  Herren din Gud giver dig, et Land, som flyder med Mælk og Honning, som  Herren dine Fædres Gud har talet til dig. Og det skal ske, naar I gaa over Jordanen, da skulle I oprejse disse Stene, om hvilke jeg befaler eder i Dag, paa Ebals Bjerg, og du skal overstryge dem med Kalk. Og du skal bygge der  Herren din Gud et Alter, et Alter af Sten, du skal ikke røre Jern over dem. Du skal bygge  Herren din Guds Alter af hele Stene og ofre  Herren din Gud Brændofre derpaa. Du skal og ofre Takofre og æde der og være glad for  Herren din Guds Ansigt. Og du skal skrive alle denne Lovs Ord paa Stenene; gør det ret tydeligt. Og Mose og Præsterne, Leviterne, talede til al Israel og sagde: Agt og hør, Israel! du er paa denne Dag bleven  Herren din Guds Folk, 10 at du skal høre  Herren din Guds Røst og gøre efter hans Bud og hans Skikke, hvilke jeg byder dig i Dag. 11 Og Mose bød Folket paa den samme. Dag og sagde: 12 Disse skulde staa og velsigne Folket paa Garizims Bjerg, naar I ere komne over Jordanen: Simeon og Levi og Juda og Isaskar og Josef og Benjamin. 13 Og disse skulle staa for at forbande paa Ebals Bjerg: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Nafthali. 14 Leviterne skulle svare og sige til hver Mand af Israel med høj Røst: 15 Forbandet være den Mand, som gør et udskaaret eller et støbt Billede, en Vederstyggelighed for  Herren, en Mesters Hænders Gerning, og sætter det op i Skjul; og alt Folket skal svare og sige: Amen! 16 Forbandet være den, som ringeagter sin Fader eller sin Moder; og alt Folket skal sige: Amen! 17 Forbandet være den, som flytter sin Næstes Markskel; og alt Folket skal sige: Amen! 18 Forbandet være den, som kommer en blind til at fare vild paa Vejen; og alt Folket skal sige: Amen! 19 Forbandet være den, som bøjer Retten for den fremmede og faderløse og Enken; og alt Folket skal sige: Amen! 20 Forbandet være den, som ligger hos sin Faders Hustru, thi han har opslaaet sin Faders Flig; og alt Folket skal sige: Amen! 21 Forbandet være den som ligger hos noget Dyr; og alt Folket skal sige: Amen! 22 Forbandet være den, som ligger hos sin Søster, som er hans Faders Datter eller hans Moders Datter; og alt Folket skal sige: Amen! 23 Forbandet være den, som ligger hos sin Hustrus Moder; og alt Folket skal sige: Amen! 24 Forbandet være den som slaar sin Næste i Skjul; og alt Folket skal sige: Amen! 25 Forbandet være den, sorn tager Gave for at slaa en Person ihjel og udøse uskyldigt Blod; og alt Folket skal. sige: Amen! 26 Forbandet være den som ikke holder Ordene i denne Lov og gør derefter; og alt Folket skal sige: Amen!
Copyright information for Dan1871