Deuteronomy 5

1Og Mose kaldte ad al Israel og sagde til dem: Hør, Israel, de Skikke og de Bud, som jeg taler for eders Øren i Dag, og lærer dem og bevarer dem for at gøre efter dem. 2 Herren vor Gud gjorde en Pagt med os paa Horeb. 3 Herren har ikke gjort denne Pagt med vore Fædre, men med os, ja med os alle sammen, som her er i Live paa denne Dag. 4 Herren talede med eder Ansigt til Ansigt paa Bjerget midt ud af Ilden. 5Jeg stod imellem  Herren og eder paa den samme Tid, at give eder  Herrens Ord til Kende thi I frygtede for Ilden og gik ikke op paa Bjerget, og han sagde: 6Jeg er  Herren din Gud, som udførte dig af Ægyptens Land, af Trælles Hus. 7Du skal ikke have andre Guder for mig. 8Du skal intet udskaaret Billede gøre dig eller nogen Lignelse efter det, som er i Himmelen oventil, eller det, som er paa Jorden nedentil, eller det, som er i Vandet, under Jorden. 9Du skal ikke tilbede dem, ej heller tjene det; thi jeg  Herren din Gud er en nidkær Gud som hjemsøger Fædres Misgerning paa Børn, paa dem i tredje og paa dem i fjerde Led, paa dem, som hade mig; 10og, som gør Miskundhed i tusinde Led mod dem, som elske rnig, og mod dem, som holde mine Bud. 11Du skal ikke tage  Herren din Guds Navn forfængeligen; thi  Herren skal ikke lade den være uskyldig, som tager hans Navn forfængeligen. 12Tag Vare paa Sabbatsdagen, at hellige den, som  Herren din Gud har budet dig. 13Seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning; 14men den syvende Dag er Sabbat for  Herren din Gud, da skal du ingen Gerning gøre, hverken du eller din Søn eller din Datter eller din Svend eller din Pige eller din Okse eller dit Asen eller Dyr eller din fremmede, som er i dine Porte, paa det din Svend og din Pige maa hvile ligesom du. 15Og du skal komme i Hu, at du var en Træl i Ægyptens Land, og at  Herren din Gud udførte dig derfra, med en stærk Haand og med, en udrakt Arm; derfor har  Herren din Gud budet dig at holde Sabbatsdagen. 16Ær din Fader og din Moder, som  Herren din Gud har budet dig, paa det dine Dage maa forlænges, og at det maa gaa dig vel i Landet, som  Herren din Gud giver dig. 17Du skal ikke ihjelslaa. 18Og du skal ikke bedrive Hor. 19Og du skal ikke stjæle. 20Og du skal ikke svare imod din Næste som et falsk Vidne. 21Og du skal ikke begære din Næstes Hustru; og du skal ikke begære din Næstes Hus, hans Ager eller hans Svend eller hans, Pige, hans Okse eller hans Asen eller noget, som hører din Næste til. 22Disse Ord talede  Herren til hele eders Forsamling paa, Bjerget midt. ud af Ilden, Skyen og forfærdeligt Mørke, med høj Røst og lagde intet til; og han skrev dem paa to Stentavler og; gav mig dem. 23Og det skete, der I havde hørt Røsten midt ud fra Mørket og; fra, Bjerget, som brændte med Ild, da kom I hen til mig, alle Øverster iblandt eders Stammer og eders Ældste, 24Og I sagde: Se,  Herren vor Gud har ladet os se sin Herlighed og sin Storhed, og vi have hørt hans Røst midt ud af Ilden; vi have set paa denne Dag, at Gud taler med et Menneske, og det bliver ved Live. 25Og nu, hvorfor skulle vi dø? thi denne store Ild vil fortærer os; dersom vi bliver ydermere ved at høre  Herren vor Gus Røst, da dø vi 26Thi hvo er der af alt Kød, der, som vi, har hørt den levende Guds Røst, som taler midt ud af Ilden, og dog bliver ved Livet 27Gak du nær til, og hør alt det, som  Herren vor Gud vil sige; og du skal tale til os alt det, som  Herren vor Gud vil tale til dig, og vi ville høre og gøre det. 28Og  Herren hørte eders Ords Røst, det I talede til mig, og  Herren sagde til mig: Jeg har hørt dette Folks Ords Røst, som de have talet til dig, de have talet vel i alt det, de have talet. 29Gid de havde saadant et Hjerte til at frygte mig og til at holde alle mine Bud alle Dage, at det maatte gaa dem og deres Børn vel evindeligen! 30Gak hen, sig til dem: Gaar tilbage til eders Telte. 31Og du, staa her hos mig, saa vil jeg sige dig alle Budene og Skikkene og Befalingerne, hvilke du skal lære dem, at de skulle gøre derefter i Landet, som jeg giver dem til at eje. 32Saa tager Vare paa at gøre, som  Herren eders Gud har budet eder; I skulle ikke vige til højre eller venstre Side. 33Paa al den Vej, som  Herren eders Gud har budet eder, skulle I gaa, paa det I maa leve, og det maa gaa eder vel, og I maa forlænge eders Dage i det Land, som I skulle eje.
Copyright information for Dan1871