Deuteronomy 6

Og dette er det Bud, de Skikke og de Befalinger, som  Herren eders Gud har budet at lære eder, for at I skulle gøre derefter i Landet, som I drager over til fór at eje det; paa det du skal frygte  Herren din Gud ved at holde alle hans Skikke og; hans Bud, som jeg byder dig, du og din Søn og din Sønnesøn, alle dine Livsdage, og paa det at dine Dage maa forlænges Og, Israel! du skal høre og bevare dette og gøre derefter, at det maa gaa dig vel, og I maa blive saare mangfoldige, som  Herren dine Fædres Gud har sagt dig, i et Land, som flyder med Mælk og Honning. Hør, Israel!  Herren vor Gud,  Herren er een. Og du skal elske  Herren din Gud af dit ganske Hjerte og af din ganske Sjæl og af al din Formue. Og disse Ord, som jeg byder dig i Dag, skulle være paa dit Hjerte: Og du skal indskærpe dine Børn dem og tale om dem, naar du sidder i dit Hus, og naar du gaar paa Vejen, og naar du lægger dig, og naar du staar op. Og du skal binde dem til et Tegn paa din Haand og de skulle være dig til Spand imellem dine Øjne. Og; du skal skrive dem paa Dørstolperne af dit Hus og paa dine Porte. 10 Og det skal ske, naar  Herren din Gud fører dig ind i det Land som han har tilsvoret dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob, at ville give dig, store og gode Stæder, som du ikke har bygget, 11 og Huse, fulde af alt godt, hvilke du ikke har fyldt, og udhugne Brønde, som du ikke har udhugget, Vingaarde og Oliegaarde, som du ikke har plantet, og du æder og bliver mæt: 12 Saa tag dig i Vare, at du ikke forglemmer  Herren, som udførte dig af Ægyptens Land, af Trælles Hus. 13 Du skal frygte  Herren din Gud og tjene ham, og ved hans Navn skal du sværge. 14 I skulle ikke gaa efter andre Guder, af de Folks Guder, som ere trindt omkring eder; 15 thi  Herren din Gud er en nidkær Gud midt iblandt dig; at  Herren din Guds Vrede ikke skal optændes imod dig, og han skal udslette dig fra Jordens Kreds. 16 I skulle ikke friste  Herren eders Gud, saaledes som I fristede ham i Massa. 17 I skulle flitteligen holde  Herren eders Guds Bud og hans Vidnesbyrd og hans Skikke, som han har budet dig. 18 Og du skal gøre det, som er ret og godt for  Herrens Øjne, for at det skal gaa dig vel, og du skal komme ind og eje det gode Land, hvilket  Herren har tilsvoret dine Fædre, 19 at han skal udstøde alle dine Fjender for dit Ansigt, som  Herren har sagt. 20 Naar din Søn spørger dig herefter og siger: Hvad er det for Videsbyrd og Skikke og Befalinger, om  Herren vor Gud har budet eder? 21 da skal du sige til din Søn: Vi vare Faraos Trælle i Ægypten, og  Herren udførte os af Ægypten med en stærk Haand, 22 og  Herren gjorde Tegn og store og fordærvelige Vidundere i Ægypten paa Farao paa alt hans Hus for vore Øjne, 23 og han udførte os derfra, paa det han vilde føre os ind for at give os det Land, som han havde tilsvoret vore Fædre. 24 Og  Herren havde budet os at gøre alle disse Skikke, at frygte  Herren vor Gud, at det maa gaa os vel alle Dage, og at han maa holde os ved Live, som det ses paa denne Dag. 25 Og det skal være vor Retfærdighed, naar vi tage Vare paa at gøre efter alle disse Bud for  Herren vor Guds Ansigt, som han har budet os.
Copyright information for Dan1871