Deuteronomy 13

1Naar en Profet eller en, som drømmer en Drøm, staar op midt iblandt eder. og giver dig et Tegn eller et Under, 2og det Tegn eller det Under, som han sagde til dig, sker, og han siger: Lader os gaa efter andre Guder, som du ikke kendte, og lader os tjene dem: 3Da skal du ikke lyde denne Profets Ord eller den, som drømte den Drøm; thi  Herren eders Gud forsøger eder, at han vil fornemme, om I elske  Herren eders Gud i eders ganske Hjerte og i eders ganske Sjæl. 4I skulle vandre efter  Herren eders Gud og frygte ham og holde hans Bud og høre hans Røst og tjene ham og hænge ved ham. 5Men denne Profet eller den, som drømte den Drøm, skal dødes, fordi han har talet for Afvigelse fra  Herren eders Gud, som udførte eder af Ægyptens Land óg forløste eder af Trælles Hus, og fordi han vilde føre dig bort fra den Vej, som  Herren din Gud har befalet dig at vandre paa og du skal borttage den onde af din Midte. 6Naar din Broder, din Moders Søn, eller din Søn eller din Datter eller din Hustru i din Arm eller din Ven, der er som din egen Sjæl, tilskynder dig i Løndom og siger: Lader os gaa og tjene andre Guder, som du og dine Fædre ikke kendte, 7af Folkenes Guder, som ere rundt omkring eder, hvad enten de ere nær ved dig eller ere langt fra dig, fra Jordens ene Ende og til Jordens anden Ende: 8Da samtyk ikke med ham, og hør ham ikke; og dit Øje skal ikke spare ham, og du skal ikke skaane ham og ej skjule ham. 9Men du skal slaa ham ihjel, din Haand skal være den første paa ham til at give ham Døden, og til sidst alt Folkets Haand. 10Og du skal stene ham med Stene, og han skal dø; thi han søgte at drage dig fra  Herren din Gud, som udførte dig af Ægyptens Land, af Trælles Hus; 11paa det at hele Israel maa høre det og frygte og ikke blive ved at gøre efter denne onde Handel midt iblandt eder. 12Om du hører i en af dine Stæder, som  Herren din Gud giver dig at bo udi, at man siger: 13Der er nogle Mænd, Belials Børn, udgangne af din Midte, og de forføre deres Stads Indbyggere og sige: Lader os gaa og tjene andre Guder, som I, ikke kendte: 14Da skal du ransage og udforske og spørge flitteligen; og se, er det Sandhed, er det Ord vist, at denne Vederstyggelighed er sket midt iblandt eder: 15Da skal du slaa Indbyggerne i den samme Stad med skarpe Sværd; du skal ødelægge den, og alt det, som er i den, og dens Kvæg med skarpe Sværd; 16og du skal samle alt Byttet af den midt paa dens Gade og opbrænde det med Ild, baade Staden og alt Byttet af den, altsammen for  Herren din Gud; og den skal være en Dynge evindelig, den skal ikke bygges ydermere. 17Og lad intet af det bandlyste hænge ved din Haand, at  Herren maa afvendes fra sin strenge Vrede og skænke dig Barmhjertighed og forbarme sig over dig og mangfoldiggøre dig, ligesom han har tilsvoret dine Fædre. 18Thi du har hørt  Herren din Guds Røst, at du skal holde alle hans Bud, som jeg befaler dig i Dag, at du skal gøre det, som ret er for  Herren din Guds Øjne.
Copyright information for Dan1871