Ephesians 1

1Paulus, Jesu Christi Apostel ved Guds Villie, til de Hellige, som ere i Ephesus, de Troende i Christus Jesus: 2Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader den Herre Jesus Christus! 3Lovet være Gud og vor Herrens Jesu Christi Fader, som velsignede os med al aandelig Velsignelse i det Himmelske, i Christus! 4ligesom han udvalgte os i ham, før Verdens Grundvold blev lagt, at vi skulle være hellige og ustraffelige for hans Aasyn i Kjærlighed; 5idet han forud bestemte os formedelst Jesus Christus til sønlig Udkaarelse hos sig selv, efter sin Villies Velbehagelighed, 6sin herlige Naade til Lov, ved hvilken han benaadede os i den Elskte, 7i hvem vi have Forløsning formedelst hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom. 8hvilken han overflødigen tildeelte os i al Viisdom og Forstand, 9idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter den velbehagelige Beslutning, hvilken han forud satte hos sig selv, 10at oprette en Huusholdning i Tidens Fylde, for at samle Alt under eet Hoved udi Christus, baade, det som er i Himlene og paa Jorden, udi ham; 11i hvem ogsaa vi have faaet Lod, vi, som forud vare bestemte efter hans Beslutning, som virker Alt efter sin Villies Raad, 12paa det vi maatte være hans herlighed til Lov, vi, som forud haabede paa Christus. 13Udi ham ere ogsaa I, da i hørte Sandhedens Ord, Eders Saliggjørelses Evangelium, udi ham ere ogsaa I, der I troede, blevne Beseglede med Forjættelsens hellige Aand, 14som er os Pant paa vor Arv til Eiendommens Forløsning, hans herlighed til Lov. 15Hvorfor ogsaa jeg, efter at have hørt om Eders Tro paa den Herre Jesus og om Eders Kjærlighed til alle de Hellige, 16ikke aflader at takke for Eder, i det jeg ihukommer Eder i alle mine Bønner, 17at vor Herrens Jesu Christi Gud, Herlighedens Fader, vilde give Eder Viisdoms og Aabenbarelsens Aaand udi hans Kundskab, 18Eders Forstands oplyste Øine, at i kunne kjende, hvilket det Haab er, som han kaldte Eder til, og hvilken hans Arvs herlige Rigdom er iblandt de Hellige, 19og hvilken hans Magts overvættes Storhed er over os, som troe efter hans vældige Krafts virkning, 20som han udviste i Christus, der han opreiste ham fra de Døde og satte ham hos sin høire Haand i Himlene, 21langt over al Fyrstendom og Myndighed og Magt og Herredom og alt Navn, som nævnes, ikke alene i denne Verden, men ogsaa i den tilkommende; 22og lagde Alt under hans Fødder, og satte ham til Hoved over Alting for Menigheden, 23der er hans Legeme, hvilket ham fylder, som opfylder Alt i Alle.
Copyright information for Dan1871