Ephesians 2

1Ogsaa Eder gjorde han levende, der I vare døde i Overtrædelser og Synder, 2udi hvilke I forhen vandrede efter denne Verdens Skik, efter den Fyrstes Viis, som haver Magt i luften, den Aands, der nu er virksom i Vantroens Børn, 3iblandt hvilke ogsaa vi alle forhen vandrede i vort Kjøds Begjerligheder, og gjorde Kjødets og Lystens Villie og vare af naturen Verdens Børn, som og de Andre. 4Men Gud, som er rig paa Barmhjerighed, formedelst sin store Kjærlighed, med hvilken han elskede os, 5Levendegjorde ogsaa os med Christus, der vi vare døde i Overtrædelserne, (af Naade ere I frelste!) 6og opreiste os tillige og satte os tillige i det himmelske Rige ved Christus Jesus, 7paa det han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom i Godhed mod os udi Christus Jesus. 8Thi af Naade ere I frelste formedelst Troen, og det ikke af Eder, det er en Guds Gave; 9ikke af Gjerninger, at ikke Nogen skal rose sig. 10Thi vi ere hans Værk, skabte i Christus Jesus til gode Gjerninger, vi skulle vandre i dem. 11Derfor kommer ihu, at I, som forhen vare Hedninger og efter Kjødet og blevne kaldte Forhud af den saakaldte Omskjærelse, den i Kjødet, som skeer med Haanden, 12at I paa den Tid vare uden Christus, udelukte fra Israels Borgerret og fremmede fra Forjættelsens pagter, uden Haab og uden Gud i Verden. 13Men i Christus Jesus ere nu I, som forhen vare langt borte, komne nær til ved Christi Blod. 14Thi han er vor Fred, som gjorde eet af begge og nedbrød Adskillelsens Mellemvæg, 15da han i sit Kjød afskaffede Fjendskabet, Budenes Lov med dens Befalinger, paa det han ved sig selv kunde skabe de To til eet Nyt Menneske og gjørde Fred, 16og forlige dem beggge i eet Legeme med Gud formedelst Korset, da han ved dette ihjelslog Fjendskabet. 17Og han kom og forkyndte Fred for Eder, som vare langt borte, og for dem, som vare nær. 18Thi formedelst ham have vi begge Adgang i een Aand til Faderen. 19Saa ere I da ikke mere Gjester og Fremmede, men de Helliges Medborgere og Guds Huusfolk, 20opbygte paa Apostlernes og Propheternes Grundvold, saa Jesus Christus selv er Hovedhjørnestenen, 21paa hvilken den ganske Bygning sammenføiet voxer til et helligt Tempel i Herren, 22paa hvilken ogsaa I tillige blive bygte til Guds Bolig i Aanden.
Copyright information for Dan1871