Ephesians 5

1Værer derfor Guds Efterfølgere som elskelige Børn, 2og omgaaes i Kjærlighed, ligesom og Christus elskede os og gav sig selv han for os til en gave, at Slagtoffer, Gud til en Velbehagelig Lugt. 3Men Horeri og al ureenhed eller Gjerrighed nævnes end ikke iblandt Eder, som det sømmer de Hellige, 4og ublu Væsen og gjekkelig Snak eller letfærdig Skjemt, som alt er utilbørligt, men hellere Taksigelse. 5Thi dette vide I, at ingen Skjørlevner eller Ureen eller Gjerrig, hvilken er en Afgudsdyrker, har Arv i Christi og Guds Rige. 6Ingen forføre Eder med forfængelige Ord; thi for Saadant kommer Guds Vrede over Vantroens Børn. 7Derfor vorder ikke deelagtige med dem. 8Thi I vare forhen Mørkhed, men nu ere I et Lys i Herren; omgaaes som Lysets Børn, 9(men Lysets Frugt viser sig i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed), 10saa I prøve, hvad som er velbehageligt for Herren. 11Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gjerninger, men straffer dem hellere. 12Thi hvad der lønligen bedrives af dem, er skammeligt endog at sige. 13men alt dette, naar det straffes, aabenbares ved lyset; thi alt det, som aabenbarer, er Lys. 14Derfor hedder det: vaagen op, du som sover, og staa op fra de Døde, og Christus skal lysefor dig! 15Seer derfor til, at I omgaaes varligen, ikke som Uvise, men som Vise, 16og kjøber den beleilige Tid, fordi Dagene ere onde. 17Derfor værer ikke uforstandige, men som de, der skjønne, hvad Herrens Villie er. 18Og drikker Eder ikke drukne af Viin, i hvilket der er Ryggesløshed, men bliver fyldte af Aanden, 19og taler hverandre med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser, og synger og leger for Herren i Eders Hjerte, 20og siger altid Gud og Faderen Tak for alle ting i vor Herrens Jesu Christi Navn, 21og værer hverandre underdanige i Guds Frygt. 22Kvinder! værer Eders egne Mænd underdanige som Herren; 23thi manden er Kvindes Hoved ligesom og Christus er Menighedens Hoved, og han er sit Legems Saliggjører. 24Men ligesom Menigheden er Christus underdanig, saaledes skulle og Kvinderne være deres egne Mænd underdanige i alle Ting. 25I mænd! elsker Eders Hustruer, ligesom og Christus elskede Menigheden og hengav sig selv for den, 26paa det kunde hellige den, og han rensede den formedelst Vandbadet ved Ordet, 27at han maatte fremstille sig den, en herlig Menighed, som ikke har Plet eller Rynke eller noget deslige, men at den maatte være hellig og ustraffelig. 28Saaledes ere Mændene skyldige at elske deres Hustruer, som deres egne Legemer; hvo som elsker sin hustru, elsker sig selv. 29Ingen hadede jo nogensinde sit eget Kjød, men føder og vederkvæger det, ligesom og Herren Menigheden. 30Thi vi ere hans Legemes Lemmer, af hans Kjød og af hans Been. 31Derfor skal Manden forlade sin Fader og Moder og blive fast hos sin Hustru, og de To skulle være eet Kjød. 32Denne Hemmelighed er stor; jeg taler nemlig om Herren og Menigheden. 33Dog I ogsaa, hver især elske sin Hustru som sig selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden.
Copyright information for Dan1871