Ephesians 6

1I Børn! lyder Eders Forældre i Herren, thi dette er ret. 2Ær din Fader og Moder, (hvilket er det første Bud med Forjættelse), 3at det maa gaae dig vel, og du maa længe leve paa Jorden. 4Og I Fædre! opirerer ikke Eders Børn, men opføder dem i Tugt og Herrens Formaning. 5I Tjenere! lyder Eders Herrer efter Kjødet med Frygt og Bæven i Eders Hjertes Enfoldighed, som Christus; 6ikke med Øientjeneste som de, der ville tækkes Menneskene, men som Christi Tjenere, saa I gjøre Guds Villie af Hjertet, 7tjenende med Velvillighed Herren, og ikke Mennesker; 8Vidende, at hvad Godt enhver gjør, det skal han gjengældes af Herren, hvad heller han er Tjener eller Fri. 9Og i Herrer! gjører det Samme mod dem og lader Trusel fare, vidende at ogsaa I selv have Eders Herre i Himlene, og Persons Anseelse er ikke hos ham. 10Iøvrigt, mine Brødre, vorder stærke i Herren og i hans Vældes Kraft! 11Ifører Guds fulde Rustning, at I kunne være mægtige til at staae imod Djævelens snedige Anløb. 12Thi vi have ikke Kamp mod Kjød og Blod, men mod Fyrstendømmer og Magter, mod Verdens Herrer, som regjere i denne Tids Mørke, mod Ondskabens aandelige Hær under Himmelen, 13Derfor tager Guds fulde Rustning paa, at i kunne gjøre Modstand paa den onde Dag og bestaae efter at have overvundet Alt. 14Saa staaer da omgjordede om Eders Lænder med Sandhed og iførte Retfærdigheds Pantser, 15Fødderne ombundne med Færdighed i Fredens Evangelium; 16for Alting griber Troens Skjold, med hvilket I skulle kunne slukke alle den Ondes gloende Pile, 17og tager Saliggjørelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord; 18bedende til hver Tid i Aanden med al Bøn og Begjering, aarvaagne til det Samme med al Varagtighed og Bøn for alle de Hellige, 19ogsaa for mig, at min Mund maa oplades, og Ordet maa gives mig til at kundgjøre med Frimodighed Evangeliums Hemmelighed, 20for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, at jeg maa tale med Frimodighed derudi, som mig bør at tale. 21Men at ogsaa I skulle vide min Tilstand, hvorledes det gaaer mig, da skal Tychicus, den elskelige Broder og troe Tjener i Herren, kundgjøre Eder Alt; 22hvem jeg har sendt til Eder, just for at I skulle vidne, hvorledes det staaer til hos os, og at han skal trøste Eders Hjerter. 23Fred med Brødrene og Kjærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Christus. 24Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Christus i Uforkrænkelighed! Amen.
Copyright information for Dan1871