Exodus 30

1Og du skal gøre et Røgelsealter til Røgelse, af Sithimtræ skal du gøre det; 2een Alen langt og een Alen bredt, det skal være firkantet og to Alen højt; dets Horn skulle være ud af eet med det. 3Og du skal beslaa det med purt Guld, dets Overdel og dets Sider rundt omkring og dets Horn; du skal og gøre en Guldkrans til det trindt omkring. 4Og to Guldringe skal du gøre til det, under dets Krans, paa begge Sidestykkerne deraf, du skal gøre dem paa begge Sider der paa; og man skal stikke Stænger deri for at bære det med dem. 5Du skal og gøre Stængerne af Sithimtræ og beslaa dem med Guld. 6Og det skal du sætte foran Forhænget, som er forVidnesbyrdets Ark, foran Naadestolen, som er oven over Vidnesbyrdet, hvor jeg vil komme til dig. 7Og paa det skal Aron lade røge med Røgelse af kostelige Urter; hver Morgen, naar han tillaver Lamperne, skal han lade røge med den. 8Og naar Aron tænder Lamperne imellem de tvende Aftener, skal han lade røge med den; det skal være en bestandig Røgelse for  Herrens Ansigt hos eders Efterkommere. 9I skulle ingen fremmed Røgelse antænde derpaa eller Brændoffer eller Madoffer; og Drikoffer skulle I ikke udgyde derpaa. 10Og Aron skal gøre en Forligelse for dets Horn, een Gang om Aaret; med Forligelsens Syndoffers Blod skal han gøre Forligelse een Gang om Aaret for det, hos eders Efterkommere; det er en højhellig Ting for  Herren. 11Og  Herren talede til Mose og sagde: 12Naar du optager Hovedsummen paa Israels Børn ved deres Tælling, da skal hver give  Herren Løsepenge for sin Sjæl, naar man tæller dem, at ingen Plage skal komme paa dem, naar man tæller dem. 13Dette skulle de give, hver som gaar over til de talte: En halv; Sekel, efter Helligdommens Sekel; en Sekel gælder tyve Gera, en halv Sekel skal være en Offergave for  Herren. 14Hver som gaar over til de talte, fra tyve Aar gammel og derover, skal give  Herren en Offergrave. 15Den rige skal ikke give mere og den fattige ikke give mindre end en halv Sekel, for at give  Herren en Offergave, til at gøre Forligelse I for eders Sjæle. 16Og du skal tage Forligelsens Penge af Israels Børn, og give dem til Forsamlingens Pauluns Tjeneste; og det skal være Israels Børn til en Ihukommelse for  Herrens Ansigt, til at gøre Forligelse for eders Sjæle. 17Og  Herren talede til Mose og sagde: 18Du skal og gøre en Kedel af Kobber og dens Fod af Kobber, at man kan to sig; og du skal sætte den imellem Forsamlingens Paulun og imellem Alteret og komme Vand derudi. 19Og Aron og hans Sønner skulle to deres Hænder og deres Fødder deraf. 20Naar de gaa ind i Forsamlingens Paulun, skulle de to sig med Vand, at de ikke skulle dø; eller naar de nærme sig til Alteret for at tjene og at antænde Ildoffer for  Herren. 21Og de skulle to deres Hænder og deres Fødder, at de ikke skulle dø; og det skal være dem en evig Skik, ham og hans Sæd, hos deres Efterkommere. 22Og  Herren talede til Mose og sagde: 23Tag du dig ogsaa de bedste Urter, af den ædleste Myrra fem Hundrede Sekel, og halvt saa meget vellugtende Kanelbark, to Hundrede og halvtredsindstyve Sekel, og vellugtende Kalmus, to Hundrede og halvtredsindstyve Sekel, 24og Kasia fem Hundrede Sekel, efter Helligdommens Sekel, og een Hin Olivenolie. 25Og du skal lave det til en hellig Salveolie, en Salveblanding efter Salvekogerens Kunst; det skal være en hellig Salveolie. 26Og dermed skal du salve Forsamlingens Paulun og Vidnesbyrdets Ark 27og Bordet med alt dets Redskab og Lysestagen med dens Redskab og Røgelsealteret 28og Brændofferets Alter med alt dets Redskab og Kedelen med dens Fod. 29Og du skal hellige dem, at de blive højhellige; hver den som rører ved dem, skal I være hellig. 30Du skal og salve Aron og hans Sønner og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig. 31Og du skal tale til Israels Børn og sige: Denne skal være mig den hellige Salvelsesolie hos eders Efterkommere. 32Den skal ikke udgydes paa andre Menneskers Legeme, og I skulle ikke berede nogen anden efter dens Maade; den er hellig, den skal være eder hellig. 33Hvo som laver en Salveblanding som den, eller som lader komme deraf paa en uvedkommende, han skal udryddes af sit Folk. 34 Herren sagde til Mose: Tag dig vellugtende Urter, Stakten og Onyks og Galbane, disse vellugtende Urter og ren Virak; der skal være lige meget af hvert. 35Og du skal lave en Røgelse deraf, en Blanding efter Kunstens Regler; den skal være saltet, ren og hellig. 36Og du skal støde noget deraf smaat og lægge deraf foran Vidnesbyrdet i Forsamlingens Paulun, hvor jeg vil tale med dig; det skal være eder høj helligt. 37Og I skulle ikke gøre eder Røgelse, som du kunde gøre efter dennes Naade; det skal være helligt for  Herren. 38Hvo som gør en lignende for at røge dermed, han skal udryddes af sit Folk.
Copyright information for Dan1871