Galatians 1

1Paulus, Apostel ( ikke af Mennesker og ikke ved noget Menneske, men ved Jesus Christus og Gud Fader, som han opreiste fra de Døde), 2og alle Brødrene, som ere med mig, til Menighederne i Galatia: 3Naade være med Eder og Fred, fra Gud Fader og Vor Herre Jesus Christus, 4som hengav sig selv til vore Synder, paa det han kunde udfrie os fra den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie, 5hvilken være Ære i al Evighed! Amen 6Jeg undrer paa, at I saa snart lade Eder afvende fra den, som kaldte Eder ved Christi Naade, til et andet Evangelium; 7enddog der er intet andet, kun ere der Nogle, som forvilde Eder og ville forvende Christi Evangelium. 8Men dersom endog vi eller en Engel af Himmelen prædiker Eder Evangelium anderledes, end vi have prædiket Eder det, han være en Forbandelse! 9Som jeg sagde, saa siger jeg nu igjen: dersom Nogen prædiker Eder Evangelium anderledes, at I have annammet det, han være en Forbandelse. 10Taler jeg vel nu Mennesker til Villie, eller Gud? eller søger jeg at tækkes Mennesker? Dersom jeg endnu tækkes Mennesker, da var jeg ikke Christi Tjener. 11Jeg bevidner Eder, Brødre! at det Evangelium, som er prædiket af mig, er ikke Menneske-Lære; 12thi hverken annammede, ei heller lærte jeg det af noget Menneske men ved Jesu Christi Aabenbarelse. 13I have jo hørt om min Vandel forhen i Jødedommen, at jeg over al Maade forfulgte Guds Menighed og forstyrrede den. 14Og jeg gik langt videre i Jødedommen, end mange af mine Jævnaldrende i mit Folk, idet jeg var overmaade nidkjær for mine fædrene Lærdomme. 15Men der det behagede Gud, som fra Moders Liv havde udseet mig, og som kaldte mig ved sin Naade, 16at aabenbare sin Søn i mig, paa det jeg skulde forkynde ham i blandt Hedningerne: da strax bespurgte jeg mig ikke med Kjød og Blod, 17drog heller ikke op til Jerusalem, til dem, som før jeg vare Apostler, men drog bort til Arabien, og kom atter tilbage til Damascus. 18Siden, efter tre Aar, drog jeg op til Jerusalem for at blive kjendt med Petrus og blev femten Dage hos ham. 19Men nogen anden af Apostlerne saae jeg ikke uden Jakobus, Herrens Broder. 20(Hvad jeg skriver Eder, see, det vidner jeg for Guds Aasyn, at jeg ikke lyver.) 21Derefter kom jeg til Syriens og Ciliciens Lande. 22Men af Person var jeg ubekjendt for Christi Menigheder i Judæa, 23kun havde de hørt: den, som os tilforn forfulgte, prædiker nu den Tro, som han tilforn vilde udrydde; 24og de prisede Gud for mig.
Copyright information for Dan1871