Galatians 5

1Derfor bliver stadige i den Frihed, hvormed Christus frigjorde os, og lader Eder ikke atter tvinge under Trældoms Aag. 2See, jeg Paulus siger Eder, at dersom I lade Eder omskære, nytter Christus Eder Intet. 3Jeg vidner atter for hvert menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig til at holde den ganske Lov. 4I have Intet med Christus at gjøre, I, som ville retfærdiggjøres ved Loven; I ere faldne fra naaden. 5Thi vi vente i Aanden ved Troen den forhaabede Retfærdighed. 6Thi i Christus Jesus gjælder hverken Omskærelse eller Forhud, men Troen, som er virksom ved Kjærlighed. 7I vare paa god Vei; hvo standsede Eder, saa at I ikke lade Eder overtales af Sandheden? 8Den Overtalelse er ikke fra ham, som kaldte Eder. 9En liden Suurdeig gjør den ganske Dei suur. 10Jeg har den Tillid til Eder i Herren, at I intet andet ville mene; men den, som forvilder Eder, skal lide Dommen, hvo han end er. 11Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvi forfølges jeg endnu? Da var Korsets Forargelse borttagen. 12Gid de og maatte afskæres, som forvirre Eder! 13I ere jo kaldte til Frihed, Brødre! kun misbruger ikke Friheden til en Anledning for Kjødet, men værer i Kjærlighed hverandres Tjenere. 14Thi af Loven fuldkommes i eet Bud, nemlig i det: du skal elske din Næste som dig selv. 15Men dersom I bide og æde hverandre, da seer til, at I ikke fortæres af hverandre. 16Dette siger jeg: vandrer i Aanden, saa skulde I ikke fuldkomme Kjødets Begjering. 17Thi Kjødets begjerer imod Aanden, men Aanden imod Kjødet; og disse ere hinanden modsatte, saa at I ikke kunne gjøre, hvad I ville. 18Men dersom I drives af Aanden, ere I ikke under Loven. 19Kjødets Gjerninger ere aabenbare, saasom: Hoer, Skjørlevnet, Ureenhed, Uteerlighed, 20Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier, 21Avind, Mord, Drukkenskab, Fraadseri og deslige; om hvilke jeg forud siger Eder, ligesom jeg og før har sagt, at de, som gjøre Saadant, skulle ikke arve Guds Rige. 22Men Aandens Frugt er Kjerlighed, Glæde, Fred, langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, Sagtmodighed, Afholdenhed. 23Mod Saadanne er Loven ikke. 24Men de, som høre Christus til have korsfæstet Kjødet med Lysterne og Begjeringerne. 25Dersom vi leve i Aanden, da lader os og gaae frem i Aanden. 26Lader os ikke have Lyst til forfængelig Ære, saa at vi vil trodse hverandre og bære Avind imod hverandre.
Copyright information for Dan1871