Genesis 10

1Og disse ere Noas Sønners Slægter, Sems, Kams og Jafets; og dem fødtes Børn efter Floden. 2Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madai og Javan og Thubal og Mesek og Thiras. 3Og Gomers Sønner: Askenas og Rifat og Thogarma. 4Og Javans Sønner: Elisa og Tharsis, Kithim og Dodanim. 5Af disse bleve Hedningernes Øer befolkede i deres Lande, hver efter sit Tungemaal, efter deres Slægter, i deres Folk. 6Og Kams Sønner vare: Kus og Mizraim og Put og Kanaan. 7Og Kus Sønner: Seba og Havila og Sabtha og Ræma og Sabtheka; og Ræmas Sønner: Skeba og Dedan. 8Men Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive en vældig paa Jorden. 9Han var en vældig Jæger for  Herrens Ansigt; derfor siges: Som Nimrod, en vældig Jæger for  Herrens Ansigt. 10Og Babel var hans Riges Begyndelse, og Erek og Akad og Kalne i Landet Sinear. 11Fra dette Land drog han ud til Assur, og han byggede Ninive og Rekoboth-Ir og Kala 12og Resen imellem Ninive og Kala; denne er den store Stad. 13Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher 14og Pathruser og Casluher, fra hvilke Filisterne udgik, og Kaftorer. 15Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth 16og Jebusiter og Amoriter og Girgarsiter 17og Heviter og Arkiter og Siniter 18og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter; og derefter udbredte sig Kananiternes Slægter. 19Og Kananiternes Grænse var fra Zidon henimod Gerar indtil Gaza, henimod Sodoma og Gomorra, Adma og Zeboim indtil Lasa. 20Disse ere Kams Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, i deres Folk. 21Og Sem fødtes ogsaa Børn; han var alle Ebers Børns Fader, Jafets ældre Broder. 22Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram. 23Og Arams Sønner vare: Uz og Hul og Gether og Mas. 24Og Arfaksad avlede Sala; og Sala avlede Eber. 25Og Eber fødtes to Sønner: den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Tid, og hans Broders Navn var Joktan. 26Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara 27og Adoram og Usal og Dikla 28og Obal og Abimæl og Skeba 29og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner. 30Og deres Bolig var fra Mesa henimod Sefar, det Bjerg mod Østen. 31Disse ere Sems Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, efter deres Folk. 32Disse ere Noas Børns Slægter i deres Afkom, i deres Folk; og af dem have Folkene adskilt sig paa Jorden efter Floden.
Copyright information for Dan1871