Genesis 36

1Og disse ere Esaus, det er Edoms Slægter. 2Esau tog sig Hustruer af Kanaans Døtre: Ada, Elons, den Hethiters Datter, og Oholibama, Anas Datter, Sibeons, den Heviters Datter, 3og Basmat, Ismaels Datter, Nebajoths Søster. 4Og Ada fødte Esau Elifas, og Basmat fødte Reguel. 5Og Oholibama fødte Jeus og Jaelam og Kora; disse ere Esaus Sønner, som fødtes ham i Kanaans Land. 6Og Esau tog sine Hustruer og sine Sønner og sine Døtre og alle Sjæle i sit Hus og sit Fæ og alt sit Kvæg og alt det Gods, som han havde forhvervet i Kanaans Land og drog til et Land, bort fra sin Broder Jakobs Ansigt. 7Thi deres Gods var saa meget, at de ikke kunde bo tilammen; og det Land, hvor de vae fremmede, kunde ikke bære dem for deres Kvægs Skvld. 8Saa boede Esau paa det Bjerg Sejr; Esau, det er Edom. 9Og disse ere Esaus, Edoaiternes Faders, Slægter, paa det Bjerg Sejr. 10Disse ere Esaus Sønners Navne: Elifas, Adas, Esaus Hustrus, Søn; Reguel, Basmats, Esaus Hutrus, Søn. 11Og disse vare Elifas Sønner: Theman, Omar, Sefo og Geatham og Kenas. 12Og Thimna var Elifas, Esaus Søns, Medhustru, og hun fødte Elifas Amalek; disse ere Adas, Esaus Hustrus, Sønner. 13Og disse ere Reguels Sønner: Nahath og Serah, Samma og Missa; disse ere Basmats, Esaus Hustrus, Sønner. 14Og disse vare Sønner af Oholibama, som var Anas Datter, Sibeons Datter, Esaus Hustru; og hun fødte Esau Jeus og Jaelam og Kora. 15Disse ere Fyrsterne iblandt Esaus Sønner: Elifas, Esaus førstefødtes, Sønner: Fyrsten Theman, Fyrsten Omar, Fyrsten Sefo, Fyrsten Kenas, 16Fyrsten Kora, Fyrsten Gaetham, Fyrsten Amalek; disse ere Fyrsterne af Elifas i det Land Edom, disse vare Adas Sønner. 17Og disse ere Reguels, Esaus Søns, Sønner; Fyrsten Nabath, Fyrsten Sera, Fyrsten Samma, Fyrsten Missa; disse ere Fyrsterne af Reguel i Edom: Land; disse ere Basmats, Esaus Hustrus, Sønner: 18Og disse ere Oholi bamas, Esaus Hustrus, Sønner: Fyrsten Jeus, Fyrsten Jaelam, Fyrsten Kora; disse ere Fyrsterne af Oholihama, Anas Datter, Esaus Hustru. 19Disse ere Esaus Sønner, og disse deres Fyrster; det er Edom. 20Disse ere Sejrs den Horiter Sønner, som boede i Landet: Lota og Sobal og Sibeon og Ana 21og Dison og Ezer og Disan; disse er Horiternes Fyrster, Sejrs Sønner det Land Edom. 22Og, Lotans Sønner vare: Hori og Heman, og Lotans Søster var Thimna. 23Og disse vare Sobals Sønner: Alvan og Manahath og Ebal, Sefo og Onan. 24Og disse ere Sibeons Sønner, baade Aja og Ana; denne Ana var de som fandt varme Kilder i Ørken, der han vogtede sin Fader Sibeons Asener. 25Og disse vare Anas Børn Dison, og Oholibama var Anas Datter. 26Og disse vare Disons Sønner: Hemdan og Esban og Jithran og Keran. 27Disse vare Ezers Sønner: Bilhan og Savan og Akan. 28Disse are Disans Sønner: Uz og Aran. 29Disse vare Horiternes Fyrster: Fyrsten Lotan, Fyrsten Sobal, Fyrten Sibeon, Fyrsten Ana, 30Fyrsten Dison, Fyrsten Ezer, Fyrsten Disan; disse vare Horiternes Fyrster, iblandt deres Fyrster, i Sejrs Land. 31Og disse ere de Konger, som regerede i Edoms Land, førend der regerede en Konge over Israels Børn: 32nemlig Bela, Beors Søn, var Konge Edom, og hans Stads Navn var Dinhaba. 33Og Bela døde, og Jobab, Seras Søn fra Bosra, blev Konge i hans Sted. 34Og Jobab døde, og Husam af Themanitens Land blev Konge i hans Sted. 35Og Husam døde, og Hadad, Bedads Søn, blev Konge i hans Sted, han, som slog Midianiterne paa Moabs Mark; og hans Stads Navn var Avith. 36Og Hadad døde, og Samla af Masreka blev Konge i hans Sted. 37Og Samla døde, og Saul af Rekoboth ved Floden blev Konge i hans Sted. 38Og Saul døde, og Baal Hanan, Akbors Søn, blev Konge i hans Sted. 39Og Baal Hanan, Akbors Søn, døde, og Hadar blev Konge i hans Sted, og hans Stads Navn var Pau, og hans Hustrus Navn var Niehetabeel, en Datter af Matred, som var Mesahabs Datter. 40Og disse vare Fyrsternes Navne, som kom af Esau, efter deres Slægter, i deres Stæder, ved deres Navne: Fyrsten Thimna, Fyrsten Alva, Fyrsten Jetheth, 41Fyrsten Oholibama, Fyrsten Ela, Fyrsten Pinon, 42Fyrsten Kenas, Fyrsten Theman, Fyrsten Mibsar, 43Fyrsten Magdiel, Fyrsten Iram; disse ere Fyrsterne i Edom, eftersom de boede i deres eget Land. Denne Esau er Fader til Edomiterne.
Copyright information for Dan1871