Haggai 1

1Kong Darius's andet Aar, i den sjette Maaned, paa den første Dag i Maaneden, kom  Herrens Ord ved Profeten Haggaj til Serubabel, Sealthiels Søn, Landshøvdingen i Juda, og til Josva, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, saalunde: 2Saa siger den  Herren Zebaoth: Dette Folk, de sige: Tiden er ikke kummen, Tiden til at bygge  Herrens Hus. 3Og  Herrens Ord kom ved Profeten Haggaj, saaledes: 4Er det Tid for eder at bo i eders panelede Huse, medens dette Hus er omme? 5Og nu, saa siger den  Herre Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 6I udsaa meget og høste lidet ind I æde og blive ikke mætte, I drikke og blive ikke læskede, I klæde eder og blive ikke varme, og den, som faar Løn, faar sin Løn i en hullet Pung. 7Saa siger den  Herre Zebaoth: Giver Agt paa eders Veje! 8Gaar op paa Bjerget, og henter Tømmer, og bygger Huset, saa vil jeg have Behag deri og bevise mig herlig, siger  Herren. 9I vente meget, og se det bliver til lidet, og naar I have ført det hjem, da blæser jeg det bort. Hvorfor? siger den  Herre Zebaoth. For mit Hus's Skyld, som er Øde, medens I have travlt, hver med sit eget Hus. 10Derfor lukke Himlene sig til over eder, saa at de ikke give Dug, og Jorden har tilbageholdt sin Grøde. 11Thi jeg kaldte Tørke over Jorden og over Bjergene og over Kornet og over Mosten og over Olien og over det, som Jorden frembringer, og over Folket og over Kvæget og over alt, hvad der udføres med Hænder. 12Da adløde Serubabel, Sealthiels Søn, og Josva, Jozadaks Søn, Ypperstepræsten, og hele det overblevne Folk  Herrens deres Guds Røst og Profeten Haggajs Ord, eftersom  Herren deres Gud havde sendt ham; og Folket trygtede for  Herrens Ansigt. 13Da sagde Haggaj,  Herrens Sendebud, som Budskab fra  Herren til Folket, saaledes: Jeg er med eder, siger  Herren. 14Og  Herren vakte Aanden hos Serubabel, Sealthiels Søn, Judas Landshøvding, og Aanden hos Ypperstepræsten Josva, Jozadaks Søn, og Aanden hos alt det overblevne Folk, og de kom og gjorde Arbejdet paa den  Herre Zebaoths, deres Guds Hus 15paa den fire og tyvende Dag i Maaneden, i den sjette Maaned, i Kong Darius's andet Aar.
Copyright information for Dan1871