Haggai 2

I den syvende Maaned, paa den een og tyvende Dag i Maaneden, kom  Herrens Ord ved Profeten Haggaj, saaledes: Sig dog til Serubabel, Sealthiels Søn, Judas Landshøvding, og til Ypperstepræsten Josva, Jozadaks Søn, og til det overblevne Folk saalunde: Hvo iblandt eder er tilbage, som har set dette Hus i dets første Herlighed? og hvorledes se I det nu er det ikke imod hint som intet for eders Øjne? Dog nu, vær frimodig, Serubabel! siger  Herren, og vær frimodig, Josva, Josadaks Søn, du Ypperstepræst! og vær frimodig, alt Folk i Landet! siger  Herren, og arbejder; thi jeg er med eder, siger den  Herre Zebaoth. Ordet i min Pagt med eder, der I droge ud af Ægypten, og min Aand vedbliver at være midt iblandt eder; frygter ikke! Thi saa siger den  Herre Zebaoth: Endnu en Gang, om en liden Stund, vil jeg ryste Himlene og Jorden og Havet og det tørre Land. Og jeg vil ryste alle Folkene, og alle Folkenes Kostharheder skulle komme; og jeg vil fylde dette Hus med Herlighed, siger den  Herre Zebaoth. Mig hører Sølvet til, mig hører Guldet til, siger den  Herre Zebaoth. Dette Hus's sidste Herlighed skal blive større end den første, siger den  Herre Zebaoth; og jeg vil give Fred paa dette Sted, siger den  Herre Zebaoth. 10 Paa den fire og tyvende Dag i den niende Maaned, i Darius's andet Aar, kom  Herrens Ord ved Profeten Hagbaj, saaledes: 11 Saa siger den  Herre Zebaoth: Spørg dog Præsterne om Loven, og sig: 12 Se, naar nogen bærer helligt Kød i sin Kjortelflig og rører med sin Flig ved Brød eller ved noget kogt eller ved Vin eller ved Olie eller ved Mad, i hvad Slags det end er, mon det helliges derved? Og Præsterne svarede og sagde: Nej. 13 Da sagde Hiaggaj: Dersom nogen, der er uren ved Lig, rører ved een af alle disse Ting, mon den bliver uren? Og Præsterne svarede og sagde: Den bliver uren. 14 Da svarede Haggaj og saade: Saaledes er dette Folk, og saaledes er dette Folkefærd for mit Ansigt, siger  Herren, og saaledes er al deres Hænders Gerning; og hvad de ofre der, det er urent. 15 Og nu, giver Agt paa Tiden fra denne Dag og tilbage, førend der blev lagt Sten paa Sten til  Herrens Tempel: 16 Førend dette skete, kom da nogen til en Kornhob, der skulde give tyve Maal, saa blev der ti; kom man til Persen for at øse halvtredsindstyve Spande, saa blev der tyve. 17 Med Brand og Rust i Kornet og med Hagel slog jeg eder, ja, al eders Hænders Gerning; men I vendte ikke om til mig, siger  Herren. 18 Giver dog Agt paa Tiden fra denne Dag og tilbage, fra den fire og tyvende Dag i den niende Maaned, ja, endog fra den Dag, da Grundvolden til  Herrens Tempel blev lagt, giver Agt! 19 Mon der endnu er Korn i Laden? ja, selv Vintræet og Figentræet og Granatæbletræet og Olietræet har intet baaret; men fra denne Dag af vil jeg velsigne. 20 Og  Herrens Ord kom anden Gang til Haggaj, paa den fire og tyvende Dag i Maaneden, saaledes: 21 Sig til Serubabel, Judas Landshøvding: Jeg vil ryste Himmelen og Jorden, 22 og jeg vil omkaste Rigernes Troner og Ødelægge Hedningernes Rigers Styrke; og jeg vil omkaste Vogne og dem, som fare paa dem, og Heste, og de, som ride paa dem, skulle styrte, den ene ved den andens Sværd. 23 Paa den Dag, siger den  Herre Zebaoth, vil jeg tage dig, Serubabel, Sealthiels Søn, min Tjener, siger  Herren, og agte dig som Signetringen; thi dig har jeg udvalgt, siger den  Herre Zebaoth.
Copyright information for Dan1871