Isaiah 19

Profeti imod Ægypten. Se,  Herren farer paa en let Sky og kommer til Ægypten, og Ægyptens Afguder skulle bæve for hans Ansigt og Ægypternes Hjerte blive modfaldent i deres Inderste: Og jeg vil væbne Ægypter imod Ægypter, og de skulle stride hver imod sin Broder og hver imod sin Næste; Stad imod Stad; Rige imod Rige. Og Ægypternes Aand i deres Indre skal udtømmes, og jeg vil tilintetgøre deres Raad, saa de skulle adspørge hos Afguderne og hos Troldkarlene og hos Spaakvinderne og hosTegnsudlæggerne. Og jeg vil overantvorde Ægypterne i en haard Herres Haand, og en streng Konge skal herske over dem, siger Herren, den  Herre Zebaoth. Og Vandet skal svinde af Søen, og Floden skal udtørres og blive tør. Og Floderne skulle stinke, de dybe Strømme skulle formindskes og blive tørre, Rør og Tang skal visne hen. Engene ved Nilen, ved Bredden af Nilen, og al Sæd ved Nilen skal borttørres, henvejres og ikke være mere til. Og Fiskerne skulle blive bedrøvede, og alle, som kaste Krog i Nilen, skulle sørge, og de, som sætte Garn ud paa Vandet, skulle vansmægte. Og beskæmmes skulle de, som arbejde i Hør, og de, som væve hvidt Tøj. 10 Og deres Grundpiller skulle ligge knuste, alle de, som arbejde for Løn, skulle være bedrøvede i Sjælen. 11 Fyrsterne i Zoan ere kun Daarer, Faraos vise Raadgiveres Raad er blevet ufornuftigt; hvorledes kunne I sige til Farao: Jeg er de vises Søn, Fortids Kongers Søn? 12 Hvo ere de dog, disse dine vise? Lad dem kundgøre dig, og lad dem selv erkende, hvaa den  Herre Zebaoth har raadslaget over Ægypten! 13 Fyrsterne i Zoan ere blevne til Daarer, Fyrsterne i Nof ere bedragne, og Stammernes Overhoveder have forvildet Ægypten. 14  Herren har ladet komme en Forvirrings Aand iblandt dem; og den har forvildet Ægypten i al dets, Gerning, ligesom en drukken er forvildet, naar han spyr. 15 Og for Ægypten skal intet lykkes, som Hoved eller Hale, Palmegren eller Siv skal faa gjort. 16 Paa denne Dag skulle Ægypterne være som Kvinder og forfærdes og frygte for den  Herre Zebaoths opløftede Haand, hvilken han skal opløfte over dem. 17 Og; Judas Land skal være Ægypterne til Forfærdelse; naar nogen minder dem derom, skulle de frygte for den  Herre Zebaoths Raad, som han har raadslaaet over dem. 18 Paa denne Dag skal der være frem Stæder i Ægyptens Land, som skulle tale med Kanaans Tungemaal og sværge til den  Herre Zebaoth; en af dem skal kaldes Ir-Haheres. 19 Paa denne Dag skal der være et Alter for  Herren midt i Ægyptens Land og en Mindestøtte for  Herren ved dets Grænse. 20 Og det skal være for den  Herre Zebaoth til et Tegn og til et Vidnesbyrd i Ægyptens Land, at naar de raabe til  Herren for deres Skyld, som fortrykke dem, han da skal sende dem en Frelser og en mæbtig og udfri dem. 21 Og  Herren skal kendes af Ægypten, og Ægypterne skulle kende  Herren paa den Dag, og de skulle tjene ham med Slagtofler og Madoffer og love  Herren Løfte og betale det. 22 Og  Herren skal slaa Ægypten, ja, slaa og læge; og de skulle vende om til  Herren, og han skal bønhøre dem og læge dem. 23 Paa denne Dag skal der være en banet Vej fra Ægypten til Assyrien, og Assyrerne skulle komme til Ægypten og Ægypterne til Assyrien, og Ægypterne tillige med Assyrerne skulle tjene Herren. 24 Paa denne Dag skal Israel være selv tredje med Ægypterne og Assyrerne, en Velsignelse midt paa Jorden, 25 hvilke den  Herre Zebaoth har velsignet, sigende: Velsignet være mit Folk, Ægypterne, og mine Hænders Gerning, Assyrerne, og min Arv, Israel!
Copyright information for Dan1871