Isaiah 40

1Trøster, trøster mit Folk, siger eders Gud; 2taler kærligt til Jerusalem og raaber til den, at dens Strid er fuldendt, at dens Skyld er betalt, at den har faaet dobbelt af  Herrens Haand uagtet alle dens Synder. 3Der er en Røst af en, som raaber i Ørken: Bereder  Herrens Vej, jævner vor Guds banede Vej paa den slette Mark! 4Hver Dal skal hæves, og hvert Bjerg og hver Høj skal sænkes; og hvad som er bakket, skal blive jævnt, og det knudrede skal blive som en Slette. 5Og  Herrens Herlighed skal aabenbares; og alt Kød til Hobe skal se det; thi  Herrens Mund har talt. 6Der er en Røst af en, som siger: Raab! og der svares: Hvad skal jeg raabe? Alt Kød er Hø, og al dets Ynde er som et Blomster paa Marken. 7Høet bliver tørt, Blomsteret falder af; thi  Herrens Aande blæser derpaa, ja visselig er Folket Hø. 8Høet bliver tørt, Blomsteret falder af, men vor Guds Ord bestaar evindelig. 9Du, som bærer Zion et godt Budskab, stig op paa et højt Bjerg! du, som bærer Jerusalem et godt Budskab, opløft din Rest med Magt, opløft den, og frygt ikke; sig til Judas Stæder: Se, eders Gud! 10Se den Herre,  Herre skal komme med Vælde, og; hans Arm hersker for ham; se, hans Løn er med ham, og Gengældelsen fra ham er for hans Anaigt. 11Som en Hyrde skal han vobte sin Hjord, samle Lammene i sin Arm og hære dem i sit Skod; han skal lede de Faar, som give Die. 12Hvo har maalt Vandet med sin hule Haand? og afmaalt Himmelen i Spande og samlet Jordens Støv i Tredingsmaal? hvo har vejet Bjergene med Vægt og Højene paa Vægt skaale? 13Hvo har udmaalt  Herrens Aand, og hvo har som hans Raad giver undervist ham? 14Med hvem har han raadført sig, som har give ham Forstand og lært ham Rettens Vej og lært ham Kundskab og undervist ham om Visdommens Vej? 15Se, Folkefærd ere agtede for ham som en Draabe af en Spand og som et Gran i Vægtskaalen; se, Øer hæver han i Vejret som fint Støv. 16Og Libanon er ikke nok til Brændsel og Dyr der ikke nok til Brændoffer. 17Alle Folkefærd ere som intet for ham; de ere agtede for ham som intet og som Tomhed. 18Ved hvem ville I da ligne Gud? eller under hvilken Lignelse ville I fremstille ham? 19En Mester støber et Billede og en Guldsmed beslaar det med Guld, og en anden Guldsmed støber Sølv kæder. 20Hvo som er for fattig til saadan en Gave, udvælger Træ, som ikke raadner; han søger sig ep dygtig Mester til at berede et Billede, som ikke vakler. 21Ville I ikke, forstaa? ville I ikke høre? er det ikke forkyndt eder fra Begyndelsen? have I ikke forstaaet, af hvem Jordens Grundvold er lagt? 22Han er den, som sidder over Jordens Kreds, og de, som bo derpaa, ere som Græshopper; han, der udspænder Himlene som et tyndt Tæppe og udbreder dem som et Telt til at bo udi; 23han, som gør Fyrsterne til intet og gør Jordens Dommere til tomme Navne. 24Næppe ere de plantede, næppe ere de saaede, og næppe er deres Stub rodfæstet i Jorden: Saa blæser han paa dem, og de blive tørre, og en Storm tager dem bort som Halm. 25Hvem ville I da ligne mig ved, som jeg skulde være lig? siger den Hellige. 26Opløfter eders Øjne imod det høje og ser: Hvo skabte disse Ting? han som udfører deres Hær efter Tal; han kalder dem alle ved Navn; formedelst hans vældige Magt og store Kraft fattes ikke een. 27Hvorfor vil du, Jakob, sige, og du, Israel, tale: Min Vej er skjult for  Herren, og min Ret gaar min Gud forbi? 28Ved du ikke, eller har du ikke hørt det? en evig Gud er  Herren, han har skabt Jordens Ender, han kan ikke blive træt, ej heller vansmægte; hans Forstand er uransagelig. 29Han giver den trætte, som ingen Kræfter har. 30De unge skulle blive trætte og vansmægte, og Ungersvende skulle falde brat. 31Men de, som forvente  Herren, skulle forny deres Kraft, de skulle opfare med Vingel som Ørnene, de skulle løbe og ikke vansmægte, gaa frem og ikke blive trætte.
Copyright information for Dan1871