James 2

1Mine Brødre! haver ikke den Herres Jesu Christi, den Herliggjortes, Tro med Persons Anseelse. 2Thi dersom der kommer en Mand ind i Eders Forsamling med Guldring paa Fingeren, i skinnende Klædebon, men er kommer ogsaa en Fattig ind i skident Klodebon; 3og I fæste Øiet paa den, som bærer det skinnende Klædebon, og sige til ham; du, sæt dig her hæderligen; og I sige til den Fattige: du, staa der eller sid hernede ved min Fodskammel: 4gjøre I da ikke ubillig Forskjel hos Eder selv og blive Dommere efter onde Tanker? 5Hører, mine elskelige Brødre! har Gud ikke udvalgt dem, som ere fattige i denne Verden, til at vorde rige i Troen og Arvinger til det Rige, hvilket han har lovet dem, som han elske? 6Men I forhaane den Fattige! Er det ikke de Rige, som underkue Eder, og som drage Eder for Domstolene? 7Bespotte de ikke det gode Navn, med hvilket I ere nævnede? 8Dersom I da fuldkomme den kongelige Lov efter Skriften: du skal elske din Næste som dig selv, gjøre I vel; 9men dersom I ansee Personer, gjøre I Synd og overbevises af Loven som Overtrædere. 10Thi hvo som holder den ganske Lov, men støder an i eet Bud, er bleven skyldig i alle. 11Thi den, som sagde: du skal ikke bedrive Hoer, sagde ogsaa: du skal ikke ihjelslaae. Dersom du da ikke bedriver Hoer, men ihjelslaaer, da er du bleven Lovens Overtræder. 12Taler saaledes og gjører saaledes, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov. 13Thi der skal gaae en ubarmhjertig Dom over den, som ikke gjør Barmhjertighed; men Barmhjertighed træder frimodighed for Dommen. 14Hvad gavner det, mine Brødre! om Nogen siger, han har Troen, men har ikke Gjerninger? mon den Tro kan frelse ham? 15Dersom en Broder eller Søster ere nøgne og fattes den daglige Næring, 16men Nogen af Eder siger til dem: gaaer bort i Fred, varmer Eder og mætter Eder; men I give dem ikke det, som hører til Legemets Nødtørst: hvad Gavn er det? 17Ligesaa og Troen, dersom den ikke har Gjerninger, er den død i sig selv. 18Der maatte da Nogen sige: du har Troen, og jeg har Gjerninger; viis mig din Tro af dine Gjerninger, og jeg vil vise dig min Tro af mine Gjerninger. 19Du troer, at Gud er een; du gjør vel: Djævelene troe det ogsaa og skjælve. 20Men vil du vide, o du forfængelige Menneske! at Troen uden Gjerninger er død? 21Er ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort ved Gjerninger, der han offrede sin Søn Isaak paa Alteret? 22Seer du, at Troen virkede ved hans Gjerninger, og at ved Gjerninger blev Troen fuldkommet, 23og Skriften blev opfyldt, som siger: Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed, og han blev kaldet Guds Ven. 24See I nu, at et Menneske retfærdiggjøres ved Gjerninger og ikke ved Troen alene? 25Desligeste og Rahab, Skjøgen, blev hun ikke retfærdiggjort ved Gjerninger, der hun annammede Sendebudende og udlod dem ad en anden Vei? 26Thi ligesom Legemet er dødt uden Aand, saaledes er og Troen død uden Gjerninger.
Copyright information for Dan1871