James 2

Mine Brødre! haver ikke den Herres Jesu Christi, den Herliggjortes, Tro med Persons Anseelse. Thi dersom der kommer en Mand ind i Eders Forsamling med Guldring paa Fingeren, i skinnende Klædebon, men er kommer ogsaa en Fattig ind i skident Klodebon; og I fæste Øiet paa den, som bærer det skinnende Klædebon, og sige til ham; du, sæt dig her hæderligen; og I sige til den Fattige: du, staa der eller sid hernede ved min Fodskammel: gjøre I da ikke ubillig Forskjel hos Eder selv og blive Dommere efter onde Tanker? Hører, mine elskelige Brødre! har Gud ikke udvalgt dem, som ere fattige i denne Verden, til at vorde rige i Troen og Arvinger til det Rige, hvilket han har lovet dem, som han elske? Men I forhaane den Fattige! Er det ikke de Rige, som underkue Eder, og som drage Eder for Domstolene? Bespotte de ikke det gode Navn, med hvilket I ere nævnede? Dersom I da fuldkomme den kongelige Lov efter Skriften: du skal elske din Næste som dig selv, gjøre I vel; men dersom I ansee Personer, gjøre I Synd og overbevises af Loven som Overtrædere. 10 Thi hvo som holder den ganske Lov, men støder an i eet Bud, er bleven skyldig i alle. 11 Thi den, som sagde: du skal ikke bedrive Hoer, sagde ogsaa: du skal ikke ihjelslaae. Dersom du da ikke bedriver Hoer, men ihjelslaaer, da er du bleven Lovens Overtræder. 12 Taler saaledes og gjører saaledes, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov. 13 Thi der skal gaae en ubarmhjertig Dom over den, som ikke gjør Barmhjertighed; men Barmhjertighed træder frimodighed for Dommen. 14 Hvad gavner det, mine Brødre! om Nogen siger, han har Troen, men har ikke Gjerninger? mon den Tro kan frelse ham? 15 Dersom en Broder eller Søster ere nøgne og fattes den daglige Næring, 16 men Nogen af Eder siger til dem: gaaer bort i Fred, varmer Eder og mætter Eder; men I give dem ikke det, som hører til Legemets Nødtørst: hvad Gavn er det? 17 Ligesaa og Troen, dersom den ikke har Gjerninger, er den død i sig selv. 18 Der maatte da Nogen sige: du har Troen, og jeg har Gjerninger; viis mig din Tro af dine Gjerninger, og jeg vil vise dig min Tro af mine Gjerninger. 19 Du troer, at Gud er een; du gjør vel: Djævelene troe det ogsaa og skjælve. 20 Men vil du vide, o du forfængelige Menneske! at Troen uden Gjerninger er død? 21 Er ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort ved Gjerninger, der han offrede sin Søn Isaak paa Alteret? 22 Seer du, at Troen virkede ved hans Gjerninger, og at ved Gjerninger blev Troen fuldkommet, 23 og Skriften blev opfyldt, som siger: Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed, og han blev kaldet Guds Ven. 24 See I nu, at et Menneske retfærdiggjøres ved Gjerninger og ikke ved Troen alene? 25 Desligeste og Rahab, Skjøgen, blev hun ikke retfærdiggjort ved Gjerninger, der hun annammede Sendebudende og udlod dem ad en anden Vei? 26 Thi ligesom Legemet er dødt uden Aand, saaledes er og Troen død uden Gjerninger.
Copyright information for Dan1871