Jeremiah 29

1Og disse ere Ordene i det Brev, som Profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de Øvrige af de Ældste, som vare bortførte, og til Præsterne og til Profeterne og til alt Folket, som Nebukadnezar havde bortført fra Jerusalem til Babel, 2efter at Kong Jekonias og Herskerinden og Hofmændene, Judas og Jerusalems Fyrster, og Tømmermændene og Smedene vare gangne ud af Jerusalem, 3ved Eleasas Safans Søns, og Gemarias, Hilkias Søns, Haand, hvilke Zedekias, Judas Konge, sendte til Babel til Nebukadnezar, Kongen i Babel; det lød saaledes: 4Saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud, til alle de bortførte, som jeg har ladet bortføre fra Jerusalem til Babel: 5Bygger Huse og bosætter eder, og planter Haver og æder deres Frugt! 6Tager Hustruer og avel Sønner og Døtre, og tager Hustruer til eders Sønner og giver eders Døtre Mænd, at de maa føde Sønner og Døtre; og formerer eder der, og mindsker eder ikke! 7Og søger den Stads Bedste, til hvilken jeg bortførte eder, og beder for den til  Herren, thi naar den hal Fred, saa have og I Fred. 8Thi saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud: Lader ikke eders Profeter, som ere midt iblandt eder, og eders Spaamænd bedrage eder, og hører ikke paa eders Drømme, sorn I komme til at drømme. 9Thi de spaa Løgn for eder i mit Navn; jeg har ikke sendt dem, siger  Herren. 10Thi saa siger  Herren: Naar halvfjerdsindstyve Aar ere forløbne for Babel, da vil jeg besøge eder og stadfæste over eder mit gode Ord om at føre eder tilbage til dette Sted. 11Thi jeg kender de Tanker, som jeg tænker angaaende eder, siger  Herren, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, for at give eder en Fremtid og et Haab. 12Og I skulle paakalde mig og gaa hen og bede til mig, og jeg vil høre eder. 13Og I skulle søge og finde mig; thi I ville søge mig af eders ganske Hjerte. 14Og Jeg skal lade mig finde af eder, siger  Herren, og omvende eders Fangenskab og sarnle eder fra alle de Hedninger og fra alle de Steder, hvorhen jeg fordrev eder, siger  Herren; og jeg skal lade eder komme tilbage til det Sted, hvorfra jeg bortførte eder. 15Thi I have sagt:  Herren har opvakt os Profeter i Babel; 16men  Herren har sagt saaledes om Kongen, som sidder paa Davids Trone, og om alt Folket, som bor i denne Stad, om eders Brødre, som ikke ere gangne ud med eder iblandt de bortførte, 17ja, saaledes har den  Herre Zebaoth sagt: Se, jeg sender Sværdet, Hungeren og Pesten over dem, og jeg vil gøre dem som de modbydelige Figener, der ikke kunde ædes, fordi de vare saa slette. 18Og jeg vil forfølge dem med Sværdet, med Hungeren og med Pesten og gøre dem til en Gru for alle Riger paa Jorden, til Forbandelse og til Forfærdelse og til Spot og til Forhaanelse iblandt alle Hedninberne, hvorhen jeg har fordrevet dem; 19fordi de ikke hørte paa mine Ord, siger  Herren, jeg, som sendte mine Tjenere, Profeterne, til dem tidligt og ideligt, uden at de hørte mig, siger  Herren. 20Men I, hører  Herrens Ord, alle I bortførte, hvilke jeg sendte fra Jerusalem til Babel! 21Saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud, om Akab, Kolajas Søn, og om Zedekias, Maasejas Søn, som spaa eder Løgn i mit Navn: Se, jeg giver dem i Nebukadnezar, Kongen af Babels Haand, og han skal dræbe dem for eders Øjne. 22Og der skal fra dem optages en Forbandelse iblandt alle de bortførte af Juda, som ere i Babel, idet man skal sige:  Herren gøre dig som Zedekias og som Akab! hvilke Kongen af Babel stegte ved Ild, 23fordi de gjorde en Daarskab i Israel og bedreve Hor med deres Næstes Hustruer og i mit Navn talte løgnagtige Ord, hvilke jeg ikke havde befalet dem; jeg ved det og vidner det, siger  Herren. 24Og om Semaja, Nekelamiten, skal du sige saaledes: 25Saa siger den  Herre Zebaoth, Israels Gud: Fordi du sendte Breve i dit Navn til alt Folket, som er i Jerusalem, og til Præsten Zefanja, Maasejas Søn, og til alle Præsterne saa lydende: 26Og  Herren har sat dig til Præst i Præsten Jojadas Sted, for at der maa være Opsynsmænd i  Herrens Hus over hver Mand, som raser, og som spaar, at du kan lægge dem i Blok og Baand: 27Hvorfor har du da nu ikke truet Jeremias fra Anathoth, som spaar for eder? 28thi derfor har han sendt Bud til os til Babel og sagt: Det vil vare længe; bygger Huse og bosætter eder, og planter Haver og æder deres Frugt - 29Og Præsten Zefanja læste dette Brev for Profeten Jeremias's Øren. 30Og  Herrens Ord kom til Jeremias saalunde: 31Send Bud til alle de bortførte; og sig: Saa siger  Herren om Nekelamiten Semaja: Fordi Semaja har spaaet for eder, skønt jeg ikke har sendt ham, og han har bragt eder til at forlade eder paa Løgn: 32Derfor, saa siger  Herren: Se, jeg vil hjemsøge Nekelamiten Semaja og hans Afkom; han skal ikke have nogen, som skal bo midt iblandt dette Folk, og han skal ikke se det gode, som jeg vil gøre imod mit Folk, siger  Herren; thi han har prædiket Frafald fra  Herren.
Copyright information for Dan1871