Jeremiah 42

1Da kom alle Høvedsmændene for Hærene frem og Johanan, Kareaks Søn, og Jesanja, Hosajas Søn; og alt Folket, baade smaa og store. 2Og de sagde til Profeten Jeremias: Lære, lad vor ydmyge Begæring komme ind for dit Ansigt, og bed for os til  Herren din Gud, for alle dem; som ere blevne tilbage thi vi ere blevne tilbage - thi vi ere blevne tilbage som faa af mange; saaledes som dine Øjne 3se os at  Herren din Gud vil tilkendegive os den Vej, som vi skulle vandre paa, og den Ting, som vi skulle gøre. 4Og: Profeten Jeremias sagde til dem: Jeg har hørt det; se; jeg vil bede til  Herren, eders Gud; efter eders Ord, og det skal skee, at jeg vil kundgøre eder hvert Ord;  Herren svarer eder; og ikke holde et Ord tilbage for eder. 5Da sagde de til Jeremias:  Herren være et sandt og trofast Vidne imellem os, at vi tilforladeligt ville gøre efter ethvert Ord, med hvilket  Herren din Gud sender dig til os; 6og hvad enten det er godt eller ondt; da ville vi høre  Herren, vor Guds Røst, til hvem vi sende dig, paa det, at det maa gaa os vel, fordi vi høre  Herren vor Guds Røst. 7Og det skete, der ti Dage vare tilende, da kom  Herrens Ord til Jeremias. 8Og han kaldte ad Johanan, Kareaks Søn, og ad alle de Høvedsmænd for Hæren, som vare med ham, og ad alt Folket, baade smaa og store. 9Og han sagde til dem: Saa siger  Herren, Israels Gud, til hvem I sendte mig, for at lade eders ydmyge Begæring komme tid for hans Ansigt: 10Dersom I fremdeles blive boende i dette Land, der vil jeg bygge og ikke nedbryde eder og plante og ikke oplykke eder, thi jeg har angret det onde, som jeg har gjort eder; 11frygter ikke for Kongen af Babel, for hvem I frygte, frygter ikke for ham, siger  Herren; thi jeg er med eder til at frelse eder og til at, redde eder fra hans Haand. 12Og jeg vil lade eder finde Barmhjertighed, og han skal forbarme sig over eder og lade eder komme tilbage til eders Land. 13Men dersom I sige: Vi ville ikke blive i dette Land, saa at I ikke lyde  Herren eders Guds Røst, 14men sige: Nej! thi vi ville drage ind i Ægyptens Land, at vi ej skulle se Krig og ej høre Trompetens Lyd og ej lide Hunger for Brøds Skyld, og der ville vi blive: 15Saa hører da nu  Herrens Ord, I, som ere overblevne af Juda! saasiger den  Herre Zebaoth, Israels Gud: Dersom I vende eders Ansigt imod Ægypten for at komme did, og I kommer for at være der som fremmede, 16og da skal det Sværd, for hvilket I frygte, naa eder der i Ægyptens Land; og den Hunger, for hvilken I ængstes, skal følge eder i Hælene der i Ægypten, og der skulle I dø. 17Saa skal det gaa alle de Mænd, som have vendt deres Ansigt imod Ægypten; for at komme did og være der som fremmede, de skulle dø ved Sværdet, ved Hungeren og ved Pesten; og der skal ingen af dem blive tilovers eller undkomme fra den Ulykke, som jeg lader komme over dem. 18Thi saa siger den  Herre Zebaoth Israels Gud: Ligesom min Vrede og min Harme har været udøst over Jerusalems Indbyggere, saa skal min Vrede udøses over eder, naar I komme til Ægypten; og I; skulle blive til en Ed og til en Forfserdelse og til en Forbandelse og til en Forhaanelse og ikke ydermere se dette Sted. 19 Herren har talt imod eder, I, som ere overblevne af Juda: Drager ikke ind i Ægypten; I skulle visselig vide, at jeg har vidnet for eder i Dag. 20Thi I have bedraget eder selv; thi I sendte mig til  Herren eders Gud og sagde: Bed for os til  Herren vor Gud, og giv os det saa til Kende efter i, alt det, som  Herren vor Gud siger, og vi ville gøre det. 21Og jeg tilkendegav eder det i Dag, men I hørte ikke paa  Herren eders Guds Røst, eller noget af det, om hvilket han sendte mig til eder. 22Derfor skulle I nu visselig vide, at I skulle dø ved Sværdet, ved Hungeren og ved Pesten, paa det Sted, hvorhen I have Lyst til at komme for der at være som fremmede.
Copyright information for Dan1871