Jeremiah 49

1Saa siger  Herren: Har Israel ingen Sønner? eller har han ingen Arving? hvorfor har Malkom taget Gad til Eje og hans Folk taget Bolig i dennes Stæder? 2Derfor se, Dage komme, siger  Herren, da jeg vil lade et Krigsskrig høres imod Ammons Børns Rabba, og den skal blive til en øde Dynge, og dens omliggende Stæder skulle antændes med Ild men Israel skal tage dem til Eje, som eje ham, siger  Herren. 3Hyl, Hesbonl thi Aj er ødelagt; skriger, I Rabbas Døtre ifører eder Sæk, klager eder, og løber omkring i Indhegningerne; thi Malkom skal gaa i Landflygtighed, hans Præster og hans Fyrster til Hobe. 4Hvi roser du dig af Dalene? din Dal har Overflod, du forvildede Datter du, som forlader dig paa dine Skatte og tænker: Hvo kan komme til mig? 5Se, jeg lader komme Frygt over dig, siger den Herre,  Herre Zebaoth, fra alle Sider trindt omkring dig; og I skulle blive fordrevne, hver sin Vej, og der skal ingen være, der samler dem, som fly. 6Men derefter vil jeg vende Ammons Børns Fangenskab, siger  Herren. 7Imod Edom. Saa siger den  Herre Zebaoth: Er der ingen Visdom mere i Theman? Klogskaben er forsvunden for de forstandige; deres Visdom er skyllet bort. 8Flyr, vender eder, tager Bolig: i det dybe, I Indbyggere i Dedan! thi jeg lader Esaus Ulykke komme over ham den Tid, jeg hjemsøger ham. 9Dersom Vinhøstmænd komme over dig, skulle de ikke lade nogen Efterhøst blive tilbage; dersom Tyve komme om de have nok. 10Thi jeg har blottet Esau, aabenbaret hans Skjulesteder, saa at han ikke kan skjule sig; øde, lagt er hans Afkom og hans Brødre og hans Naboer, og der er ingen mere tilbage. 11Forlad dine faderløse, jeg vil lade dem leve; og dine Enker forlade sig paa mig! 12Thi saa siger  Herren: Se, de, som ikke vare dømte til at drikke af Bægeret, maatte jo drikke, og skulde da du slippe fri? Nej, du skal ikke slippe; fri, men visselig drikke. 13Thi jeg har svoret ved mig selv, siger  Herren, at Bozra skal blive til Forfærdelse, til Forhaanelse, til Ørk og til Forhandelse; og alle dets Stæder skulle blive til Ørkener evindelig. 14Jeg har hørt et Rygte fra  Herren, og at der er sendt et Bud ud iblandt Folkene: Samler eder og kommer over det, og gører eder rede til Strident 15Thi se, jeg vil gøre dig liden iblandt Folkene, foragtet iblandt Menneskene. 16Der har været Skræk for dig; dit Hjertes Hovmod har bedraget dig, du, som bor i Klippens Kløfter og har besat Højens Top; om du end sætter din Rede saa højt som Ørnen, vil jeg dog kaste dig ned derfra, siger  Herren. 17Og Edom skal blive til en Forfærdelse; enhver, som gaar forbi det, skal forfærdes og spotte over alle dets Plager. 18Ligesom Sodoma og Gomorra og dens Naboer ere omstyrtede, siger  Herren, saa skal ingen Mand bo der og intet Menneskebarn opholde sig der. 19Se, han drager op som en Løve fra Jordans Stolthed imod den stedse friske Græsgang; thi i et Øjeblik vil jeg jage dem bort derfra; og hvo er den udvalgte som jeg vil beskikke over den? Thi hvo er som jeg? og hvo kan kræve mig til Regnskab? og hvo er den Hyrde, som kan bestaa for mit Ansigt? 20Derfor hører  Herrens Raad, som han har besluttet imod Edom, og hans Tanker, som han har tænkt imod Themans Indbyggere: Man skal visselig bortslæbe de smaa Lam af Hjorden, og deres Græsbane skal forfærdes og er dem. 21Ved Lyden af deres Fald bæver Jorden; Skriget Lyden deraf høres ved det røde Hav. 22Se, han stiger op som Ørnen og flyver, og han udbreder sine Vinger imod Bozra; og paa denne Dag skulle de vældiges Hjerter i Edom være ligesom en beængstet Kvindes Hjerte. 23Imod Damaskus Hamat og Arfad ere beskæmmede thi de have Hørt et ondt Rygte, de ere forsagte; der er Bekymring som paa Havet, det kan ikke være roligt. 24Damaskus har ladet Hænderne synke, den Elams har vendt sig for at fly, og Forfærdelse har betaget den: Angest og Smerte have grebet den som den fødende. 25Hvorledes! er den ikke forladt, den berømte Stad, min Glædes Byer 26Derfor skulle dens unge Karle falde, paa dens Gader, og alle Krigsmændene skulle udryddes paa den Dag, siger den  Herre Zebaoth. 27Og jeg vil antænde en Ild paa Murene i Damaskus, og den skal fortære Benhadads Paladser. 28Imod Kedar og Hazors Riger, hvilke Nebukadnezar, Kongen af Babel, slog. Saa siger  Herren: Staar op, drager op til Kedar og ødelægger Østens Børn! 29De skulle tage deres Pauluner og deres Hjorde, deres Telte og alle deres Redskaber, og deres Kameler skulle de føre bort med sig; og de skulle raabe over dem: Rædsel trindt omkring! 30Flyr, vanker vidt om tager Bolig i det dybe, I Hazors Indbyggere siger  Herren; thi Nebukadnezar, Kongen af Babel, har besluttet et Raad imod eder og udtænkt en Tanke imod eder. 31Staar op, drager op imod et Folk, som er roligt, som bor tryggelig, siger  Herren; det har hverken Porte eller Portstænger, de bor for sig selv. 32Og deres Kameler skulle blive til Rov og deres Kvægs Mangfoldighed til Bytte; og jeg vil adsprede dem med rundklippet Haar for alle Vinde; og fra alle Sider vil jeg lade deres Ulykke komme, siger  Herren. 33Og Hazor skal blive til Dragers Bo, en Ødelæggelse evindelig; der skal ingen Mand bo der og intet Menneskebarn opholde sig der. 34 Herrens Ord, som kom til Profeten Jeremias, imod Elam, i Begyndelsen af Judas Konge Zedekias's Regering, saaledes: 35Saa siger den  Herre Zebaoth: Se, jeg sønderbryder Bue, deres Hovedstyrke. 36Og jeg vil lade de fire Vejr fra Himmelens fire Hjørner komme over Ham og adsprede dem for alle disse Vejr, og der skal ikke være noget Folk, hvorhen der, jo skal komme fordrevne fra Elam. 37Og jeg vil indjage Elam Skræk fag, deres Fjenders Ansigt og for deres; Apsigt, som søge efter deres, Livsglæde Ulykke, min brændende Vede, komme over dem, siger  Herren, og jeg vil sende Sværdet efter dem, indtil jeg har gjort Ende paa dem, 38Og jeg vil sætte min Trone i Elam; og jeg vil lade Konger og Fyrster forsvinde derfra, siger  Herren 39det skal ske i de sidste Dage, da vil jeg omvende Elams Fangenskab, siger  Herren.
Copyright information for Dan1871