Job 42

1Da svarede Job  Herren og sagde: 2Jeg ved, at du formaar alting, og at ingen Tanke er dig forment. 3Hvo er den, som fordunkler Guds Raad uden Forstand? - Saa har jeg udtalt mig om det, som jeg ikke forstod, om de Ting, som vare mig for underlige, hvilke jeg ikke kendte. 4Hør dog, og jeg vil tale; jeg vil spørge dig, og undervis du mig! 5Jeg havde hørt om dig af Rygte, men nu har mit Øje set dig. 6Derfor forkaster jeg, hvad jeg har sagt, og angrer i Støv og Aske. 7Og det skete, efter at  Herren havde talt disse Ord til Job, da sagde  Herren til Elifas, Themaniten: Min Vrede er optændt imod dig og imod dine to Venner; thi I have ikke talt ret om mig, saaledes som min Tjener Job. 8Saa tager eder nu syv Tyre og syv Vædre, og gaar til min Tjener Job, og ofrer Brændoffer for eder, og Job, min Tjener, skal bede for eder; ikkun hans Person vil jeg anse, at jeg ikke skal lade eders Daarlighed gaa ud over eder; thi I have ikke talt ret om mig, saaledes som min Tjener Job. 9Saa gik Elifas Themaniten og Bildad; Sukiten og Zofar Naamathiten, og de gjorde, ligesom  Herren havde sagt til dem; og  Herren ansaa Jobs Person. 10Og  Herren vendte Jobs Fangenskab, der han havde bedet for sine Venner; og  Herren forøgede alt det, Job havde haft, til det dobbelte. 11Og alle hans Brødre og alle hans Søstre og alle, som kendte ham tilforn, kom til ham og aade Brød med ham i hans Hus og viste ham Deltagelse og trøstede ham over alt det onde, som  Herren havde ladet komme over ham og de gave ham hver en Penning og hver et Smykke af Guld. 12Og  Herren velsignede Jobs sidste Levetid fremfor den første; og han fik fjorten Tusinde Faar og seks Tusinde Kameler og tusinde Par Øksne og tusinde Aseninder. 13Og han fik syv Sønner og tre Døtre. 14Og han kaldte den førstes Navn Jemima og den andens Navn Kezia og den tredjes Navn Keren-Happuk. 15Og der blev ikke fundet saa dejlige Kvinder sóm Jobs Døtre i hele Landet, og deres Fader gav dem Arv iblandt deres Brødre. 16Og Job levede derefter hundrede og fyrretyve Aar og saa sine Børn og sine Børnebørn i fjerde Slægt. 17Og Job døde, gammel og mæt af Dage.
Copyright information for Dan1871