Joel 2

1Støder i Basunen paa Zion, og raaber højt paa mit hellige Bjerg, alle Landets Indbyggere bæve! thi  Herrens Dag kommer, thi den er nær. 2En Mørkheds og Dunkelheds Dag, en Dag med Sky og Mulm, som Morgenrøde udbredt over Bjergene! et stort og mægtigt Folk, hvis Lige ikke har været fra Arilds Tid og ikke heller skal komme efter det, saa mange Aar der er Slægt efter Slægt til! 3Foran det fortærer en Ild, og efter det brænder en Lue; foran det er Landet som Edens Have, men efter det som en øde Ørk, og heller intet undslipper det. 4Dets Udseende er som Heste at se til, og som Rideheste saa rende de. 5De springe paa Bjergenes Toppe, med en Lyd som af Vogne, med en Lyd som af Ildslue, der fortærer Halm, som et mægtigt Folk, der er rustet til Krig. 6Folkene bæve for dets Ansigt, alle Ansigter skifte Farve. 7Som vældige komme de løbende, som Krigsmænd bestige de Muren; og de drage frem, hver sin Vej, og forandre ikke deres Retning. 8Og de trænge ikke den ene den anden, de drage frem, hver ad sin slagne Vej; og de styrte frem igennem Vaaben, de bryde ikke af. 9De løbe om i Staden, rende paa Muren, stige ind i Husene; de komme ind igennem Vinduerne som en: Tyv. 10Foran dem bæver Jorden, Himmelen ryster; Sol og Maane sortne, og Stjerner drage deres Glans tilbage. 11Og  Herren opløfter sin Røst foran sin Hær, thi saare stor er hans Lejr, thi mægtig er den, som udretter hans Ord; 12thi stor er  Herrens Dag og saare forfærdelig, og nu, siger  Herren, vender om til mig af eders ganske Hjerte og med Faste og med Graad og med Klage, 13og sønderriver eders Hjerte, og ikke eders Klæder, og vender om til  Herren, eders Gud; thi han er naadig og barmhjertig, langmodig og stor af Miskundhed og angrer det onde. 14Hvo ved han maatte maaske vende om og angre det, saa at han lader Velsignelse efter sig, Madoffer og Drikoffer for  Herren, eders Gud. 15Støder i Basunen paa Zion, helliger en Faste, udraaber en Forsamling! 16Samler Folket, helliger en Forsamling, sanker de gamle, samler de spæde Børn og dem, som die Brysterne; en Brudgom gaa ud af sit Kammer og en Brud af sit Brudehus! 17Præsterne,  Herrens Tjenere, skulle græde imellem Forhallen og Alteret, og de skulle sige:  Herre! spar dit Folk og giv ikke min Arv hen til Skændsel, saa at Hedningerne skulle herske over dem; hvorfor skulle de sige iblandt Folkene: Hvor er deres Gud? 18Og  Herren var nidkær for sit Land og sparede sit Folk. 19Og  Herren svarede og sagde til sit Folk: Se, jeg sender eder Kornet og Mosten og Olien, og I skulle mættes dermed; og jeg vil ikke ydermere gøre eder til Spot iblandt Hedningerne. 20Og ham fra Norden vil jeg drive langt bort fra eder og støde ham ud i et tørt og øde Land, hans Fortrop imod det østre Hav og hans Bagtrop imod det vestre Hav; og der skal opstige en Stank af ham og opstige en væmmelig Lugt af ham; thi han tog sig for at bare store Ting: 21Frygt ikke, du Jord! fryd dig og vær glad; thi  Herren har taget sig for at gøre store Ting: 22Frygter ikke, I Dyr paa Marken! thi Græsgangene i Ørken grønnes; thi Træet bærer sin Frugt, Figentræerne og Vintræerne give deres Kraft. 23Og I, Zions Børn! fryder og glæder eder i  Herren eders Gud; thi han giver eder Læreren til Retfærdighed og nedsender saa til eder for det første tidlig Regn og sildig Regn. 24Og Tærskepladserne skulle være fulde af Korn og Persekarrene løbe over med Most og Olie. 25Og jeg vil godtgøre eder Aarene, i hvilke Græshoppen, Oldenborren og Kornormen og Høskrækken fortærede, denne min store Hær, som jeg havde sendt paa eder. 26Og I skulle æde, æde og mættes, og love  Herrens eders Guds Navn, som har handlet underfuldt med eder, og mit Folk skal ikke beskæmmes evindelig. 27Og I skulle fornemme, at jeg er midt i Israel, og jeg er  Herren eders Gud, og ingen ydermere; og mit Folk skal ikke beskæmmes evindelig.
Copyright information for Dan1871