John 2

1Og paa den tredie Dag var et Bryllup i Cana i Galilæa; og Jesu Moder var der. 2Men ogsaa Jesus og hans Disciple vare budne til Brylluppet. 3Og der de sattedes Viin, sagde Jesu Moder til ham: de have ikke Viin. 4Jesus sagde til hende: Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen. 5Hans Moder sagde til Tjenerne: hvad som han siger Eder, det gjører. 6Men der var sex Vandkar af Steen, satte efter Jødernes Renselsesskik, som holdt hver to eller tre Maader. 7Jesus sagde til dem: fylder Vandkarrene med vand; og de fyldte dem indtil det Øverste. 8Og han sagde til dem: øser nu og bærer til Køgemesteren; og de bare det til ham. 9Men der Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Viin, (og vidste ikke, hvorfra det kom, men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste), kaldte Køgemesteren Brudgommen og sagde til ham: 10hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har forvaret den gode Viin indtil nu. 11Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Cana udi Galilæa og aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham. 12Derefter drog han ned til Capernaum, han og hans Moder og hans Brødre og hans Disciple, og de bleve der ikke mange Dage. 13Og Jødernes Paaske var nær, og Jesus drog op til Jerusalem. 14Og han fandt til Templet dem, som sølgte Øxen og Faar og Duer, og Vexellererne siddende. 15Og han gjorde en Svøbe af Snore og drev dem alle ud af Templet, tilligemed Faarene og Øxnene og spredte Vexelerernes Penninge og omstødte Bordene. 16Og han sagde til dem, som solgte Duer: tager dette herfra; gjører ikke min Faders Huus til et Kjøbehuus. 17Men hans Disciple kom ihu, at der er skrevet: Nidkjærhed for dit Huus har fortæret mig. 18Da svarede Jøderne og sagde til ham: hvad viser du os for et Tegn, efterdi du gjør dette? 19Jesus svarede og sagde til dem: nedbryder dette Tempel, og i tre Dage vil jeg opreise det. 20Derfor sagde Jøderne: paa dette Tempel er bygt i sex og fyrretyve Aar, og du vil oprise det i tre Dage? 21Men han talede om sit Legems Tempel. 22Derfor, der han var opstanden fra de Døde, kom hans Disciple ihu, at han havde sagt dette til dem; og de troede Skriften og de Ord, som Jesus havde sagt. 23Men der han var i Jerusalem om Paasken paa Høitiden, troede Mange paa hans Navn, der de saae hans Tegn, som han gjorde. 24Men Jesus selv betroede sig ikke til dem, fordi han kjendte Alle, 25og fordi han havde ikke behov, at Nogen skulde vidne om et Menneske; thi han vidste selv, hvad der var i Mennesket.
Copyright information for Dan1871