Judges 10

1Og efter Abimelek opstod Thola en Søn af Pua, Dodos Søn, en Mand af Isaskar, at frelse Israel; og han boede i Samir paa Efraims Bjerg, 2Og han dømte Israel tre og tyve Aar, og han døde og blev begraven i Samir. 3Og efter ham opstod Gileaditeren Jair og dømte Israel to og tyve Aar. 4Og han havde tredive Sønner, som rede paa tredive Asenfoler, og de havde tredive Stæder; dem kaldte de Jairs Byer indtil denne Dag, de ligge i Gileads Land. 5Og Jair døde og blev begraven i Kamon. 6Og Israels Børn bleve ved at gøre ondt for  Herrens Øjne og tjente Baalerne og Astarterne og Syriens Guder og Zidons Guder og Moabs Guder og Ammons Børns Guder og Filisternes Guder; og de forlode  Herren og tjente ham ikke. 7Da optændtes  Herrens Vrede imod Israel, og han solgte dem i Filisternes Haand og Ammons Børns Haand. 8Og de nedsloge og knuste Israels Børn i det sarnme Aar; atten Aar plagede de alle Israels Børn, som vare paa hin Side Jordanen i Amoriternes Land, som er i Gilead. 9Og Ammons Børn droge over Jordanen at stride endog imod Juda og imod Benjamin og imod Efraims Hus, saa at Israel var saare trængt. 10Da raabte Israels Børn til  Herren og sagde: Vi have syndet imod dig, fordi vi have forladt vor Gud og tjent Baalerne. 11Og  Herren sagde til Israels Børn: Havde ikke Ægypter og Amoriter, Ammons Børn og Filister 12og Zidonier og Amalek og Maon undertrykket eder og I raabte til mig, og jeg frelste eder af deres Haand. 13Og I forlode rnig og tjente andre Guder; derfor vil jeg ikke blive ved at frelse eder. 14Gaar og raaber til de Guder, som I have udvalgt; lad dem frelse eder i eders Trængsels Tid. 15Da sagde Israels Børn til  Herren: Vi have syndet; gør du rned os efter alt det, som er godt for dine Øjne; dog, kære, udfri os paa denne Dag. 16Og de kastede de fremmedes Guder bort fra sig og I tjente  Herren; og han ynkedes inderlig over Israels Nød. 17Og Ammons Børn bleve sammenkaldte, og de lejrede sig i Gilead; men Israels Børn samledes og lejrede sig i Mizpa. 18Og Folket, Fyrsterne i Gilead, sagde den ene til den anden: Hvo er den Mand, som vil begynde at stride imod Ammons Børn? han skal være Hoved for alle dem, som bo i Gilead.
Copyright information for Dan1871