Leviticus 23

1Og  Herren talede til Mose og sagde: 2Tal til Israels Børn og sig til dem: Hvad angaar  Herrens bestemte Tider, som I skulle udraabe som hellige Sammenkaldelser, da er disse mine bestemte Tidel. 3Seks Dage skal al Gerning gøres, men paa den syvende Dag er en Hviles Sabbat, en hellig Sammenkaldelse, da skulle I ingen Gerning gøre, den er for  Herren en Sabbat i alle eders Boliger. 4Disse ere  Herrens bestemte Tider, de hellige Sammenkaldelser, som I skulle udraabe til deres bestemte Tider. 5I den første Maaned paa den fjortende Dag i Maaneden, mellem de tvende Aftener, da er det Paaske for  Herren. 6Og paa den femtende Dag i denne Maaned er de usyrede Brøds Højtid for  Herren; I skulle æde usyrede Brød i syv Dage. 7Paa den første Dag skal være eder en hellig Sammenkaldelse, da skulle I ingen Arbejdsgerning gøre. 8Og I skulle ofre Ildofre for  Herren i syv Dage; paa den syvende Dag skal være en hellig Sammenkaldelse, I skulle ikke gøre nogen Arbejdsgerning. 9Og  Herren talede til Mose og sagde: 10Tal til Israels Børn og sig til dem: Naar I komme ind i det Land, som jeg vil give eder, og I høste dets Høst, da skulle I fremføre et Neg af det første af eders Høst til Præsten. 11Og han skal røre Neget for  Herrens Ansigt, for eder til en Behagelighed; den anden Dag efter Sabbaten skal Præsten røre det 12Og I skulle gøre Offer paa den samme Dag, naar I røre Neget, et Lam uden Lyde, aargammelt, til et Brændoffer for  Herren, 13og dets Madoffer, to Tiendeparter Mel blandet med Olie til et Ildoffer for  Herren, til en behagelig Lugt; og dets Drikoffer af Vin, en Fjerdepart af en Hin. 14Og I skulle ikke æde Brød eller ristede Aks eller Korn indtil den Dag, indtil I føre eders Guds Offer frem; dette skal være hos eders Efterkommere en evig Skik i alle eders Boliger. 15Og I skulle tælle eder fra anden Dagen efter den Sabbat, fra den Dag I bære Rørelsens Neg frem; syv hele Uger skulle de være; 16til Dagen efter den syvende Uge skulle I tælle halvtredsindstyve Dage: Saa skulle I ofre nyt Madoffer for  Herren. 17Af eders Boliger skulle I frembære Rørelsens Brød, der skal være to Brød af to Tiendeparter Mel, med Surdejg skulle de bages; de ere en Førstegrøde for  Herren. 18Og I skulle ofre tillige med Brødet syv Lam uden Lyde, aargamle, og en Tyrekalv og to Vædre; de skulle være et Brændoffer for  Herren, tillige med deres Madoffer og deres Drikoffer, det er en behagelig Lugts Ildoffer for  Herren. 19Og I skulle lave een Gedebuk til Syndoffer, og to Lam, aargamle, til Takoffer. 20Og Præsten skal røre dem tillige med Førstegrødens Brød med en Rørelse for  Herrens Ansigt, tillige de to Lam; de skulle være helligede  Herren og tilhøre Præsten. 21Og I skulle kalde sammen paa den Dag det skal være eder en hellig Sammenkaldelse, I skulle ingen Arbejdsgerning gøre; det skal være en evig Skik i alle eders Boliger hos eders Efterkommere. 22Og naar I høste eders Lands Høst, da skal du ikke skære det yderste aldeles op paa din Ager, naar du høster, og ej sanke nøje i din Høst; du skal lade det blive til den fattige og til den fremmede; jeg er  Herren eders Gud 23Og  Herren talede til Mose og sagde: 24Tal til Israels Børn og sig: I den syvende Maaned, paa den første Dag i Maaneden, skal der være eder en Hvile, en Basunklang til Ihukommelse, en hellig Sammenkaldelse. 25Og I skulle ingen Arbejdsgerning gøre, og I skulle ofre Ildoffer for  Herren. 26Og  Herren talede til Mose og sagde: 27Fremdeles paa den tiende Dag i denne syvende Maaned er det Forligelsens Dag; den skal være eder en hellig Sammenkaldelse, og I skulle ydmyge eders Sjæle, og I skulle ofre Ildoffer for  Herren. 28Og I skulle ingen Gerning gøre paa den Dag; thi den er Forligelsens Dag, til at gøre Forligelse for eder, for  Herren, eders Guds Ansigt. 29Thi hver Sjæl, som ikke ydmyger sig paa den samme Dag, den skal udryddes fra sit Folk. 30Og hver Sjæl, som gør noget Arbejde paa denne samme Dag, den Sjæl vil jeg ødelægge af hans Folks Midte. 31I skulle intet Arbejde gøre; det skal være en evig Skik hos eders Efterkommere i alle eders Boliger. 32Denne er eder en Hviles Sabbat, at I skulle ydmyge eders Sjæle; paa den niende Dag i Maaneden om Aftenen, fra den ene Aften til anden skulle I hvile paa eders Sabbat. 33 Herren talede til Mose og, sagde: 34Tal til Israels Børn og sig: Paa den femtende Dag i. denne syvende Maaned er Løvsalernes Højtid i syv Dage for  Herren. 35Paa den første Dag skal være en hellig Sammenkaldelse; I skulle ingen Arbejdsgerning gøre. 36skulle ofre Ildoffer for  Herren syv Dage; paa den ottende Dag skal der være eder en hellig Sammenkaldelse, og I skulle ofre  Herren Ildoffer, det er Slutningshøjtid, I skulle ingen Arbejdsgerning gøre. 37Disse ere  Herrens bestemte Tider, som I skulle udraabe som hellige Sammenkaldelser, at ofre for  Herren Ildoffer, Brændoffer og Madoffer, Slagtoffer og Drikoffer, hver Dags Gerning paa sin Dag; 38foruden  Herrens Sabbater og foruden eders Gaver og foruden alle eders Løfter og foruden alle eders frivillige Ofre, som I skulle give  Herren. 39Men paa den femtende Dag i den syvende Maaned, naar I samle Jordens Grøde, skulle I højtidelig holde  Herrens Højtid syv Dage; paa den første Dag skal være en Hvile og paa den ottende Daag skal være en Hvile. 40Og I skulle tage eder paa den første Dag Frugt af skønne Træer, Palmekviste og Grene af løvrige Træer og Vidier ved Bække, og I skulle være glade for  Herren eders Guds Ansigt syv Dage. 41Og I skulle højtidelig holde denne Højtid for  Herren syv Dage om Aaret; til en evig Skik hos eders Ef erkommere, i den syvende Maaned skulle I højtidelig holde den. 42Syv Dage skulle I bo i Hytter, hver indfødt i Israel skal bo i Hytter, 43paa det eders Efterkommere skulle vide, at jeg lod Israels Børn bo i Hytter, der jeg udførte dem af Ægyptens Land; jeg er  Herren eders Gud. 44Og Mose talede om  Herrens bestemte Tider til Israels Børn.
Copyright information for Dan1871