Luke 10

1Men derefter beskikkede Herren og halvfjerdsinstyve Andre og sendte dem ud to og to for sig, til hver Stad og hvert Sted, hvorhen han selv vilde komme. 2Og han sagde til dem: Høsten er vel stor, men Arbeiderne ere faa; beder derfor Høstens Herre, at han udsender Arbeidere i sin Høst. 3Gaaer bort! See, jeg sender Eder som Lam midt iblandt Ulve. 4Bærer ikke Pung ei heller Taske ei heller Skoe; og hilser ingen paa Veien! 5Men hvor som I komme ind i et Huus, der siger først: Fred være med dette Huus. 6Og er der sammesteds et Fredens Barn, skal Eders Fred hvile paa ham; men er der ingen, da skal den vende til Eder igjen. 7Men bliver i det samme Huus, æder og drikker, hvad de have; thi en Arbeider er sin Løn værd. I skulle ikke gaae fra Huus til Huus. 8Og hvor I komme ind i en Stad, og de annamme Eder, da æder, hvad Eder foresættes; 9og helbreder de Syge, som deri ere, og siger dem: Guds Rige er kommet nær til Eder. 10Men hvor I komme ind i en Stad, og de ikke annamme Eder, da gaaer ud paa dens Gader og siger: 11vi afstryge for Eder endog det Støv, som hænger ved os af Eders Stad; dog skulle I vide dette, at Guds Rige har været nær hos Eder. 12Men jeg siger Eder, det skal gaae Sodoma lideligere paa hiin Dag end denne Stad. 13Vee dig, Chorazin! vee dig, Bethsaida! thi vare de kraftige Gjerninger skete i Thyrys og Sidon, som ere skete hos Eder, havde de længe siden siddet i Sæk og Aske og omvendt sig. 14Dog skal det gaae Thyrus og Sidon lideligere i Dommen end Eder. 15Og du, Capernaum! som er ophøiet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Helvede. 16Hvo som Eder hører, hører mig, og hvo som Eder foragter, foragter mig; men hvo som mig foragter, foragter den, som mig udsendte. 17Men de Halvfjerdsindstyve kom igjen med Glæde og sagde: Herre! ogsaa Djævelene ere os underdanige i dit Navn. 18Men han sagde til dem: jeg saae, at Satanas faldt ned af Himmelen som et Lyn. 19See, jeg giver Eder Magt at træde paa Slanger og Skorpioner og over al Fjendens Kraft, og slet Intet skal skade Eder. 20Dog glæder Eder ikke derover, at Aanderne ere Eder underdanige: men glæder Eder mere, at Eders Navne ere Skrevne i Himlene. 21I den samme Stund frydede Jesus sig i Aanden og sagde: jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! at du har skjult disse Ting for de Vise og Forstandige og aabenbaret de Umyndige dem. Ja, Fader! thi det var saaledes behageligt for dig. 22Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og Ingen kjender, hvo Sønnen er, uden Faderen, og hvo Faderen er, uden Sønnen, og hvem Sønnen vil aabenbare det. 23Og han vendte sig til Disciplene i Særdeleshed og sagde til dem: salige ere de Øine, som see det, I see. 24Thi jeg siger Eder, at mange Propheter og Konger vilde seet det, I see, og have det ikke seet; og hørt det, I høre, og have det ikke hørt. 25Og see, en Lovkyndig stod op, og fristede ham og sagde: Mester! hvad skal jeg gjøre, at jeg kan arve et evigt Liv? 26Men han sagde til ham: hvad er skrevet i Loven, hvorledes læser du? 27Men han svarede og sagde til ham: du skal elske Herren din Gud af dit ganske Hjerte, og afdin ganske Sjæl og af din ganske Styrke og af dit ganske Sind og din Næste som dig selv. 28Men han sagde til ham: du svarede ret; gjør dette, saa skal du leve. 29Men han vilde gjøre sig selv retfærdig og sagde til Jesus: hvo er da min Næste? 30Men Jesus svarede og sagde: et Menneske gik fra Jerusalem til Jericho og faldt iblandt Røvere, hvilke baade klædte ham af og sloge ham og gik bort og lode ham ligge halvdød. 31Men ved en Hændelse drog en Præst den samme Vei ned, og der han saae ham, gik han forbi. 32Desligeste ogsaa en Levit, der han kom til Stedet, gik han til og saae ham og gik forbi. 33Men en Samaritan reiste og kom til ham, og der han saae ham, ynkedes han inderligen. 34Og han gik til ham, forbandt hans Saar og gød Olie og Viin derudi, løftede ham paa sit eget Dyr og førte ham til Herberge og røgtede ham. 35Og den anden Dag, der han reiste bort, tog han to Penge ud og gav Værden dem og sagde til ham: røgt ham! og hvad du udlægger mere, vil jeg betale dig, naar jeg kommer igjen. 36Hvilken af disse Tre tykkes dig nu at have været hans Næste, der var falden iblandt Røvere? 37Men han sagde: den, som gjorde Barmhjertighed imod ham. Derfor sagde Jesus til ham: gak bort og gjør du ligesaa! 38Men det begav sig, der de vandrede, gik han ind i en By; men der var en Kvinde, som hedte Martha, hun annammede ham i sit Huus. 39Og hun havde en Søster, som hedte Maria, og hun satte sig ved Jesu Fødder og hørte hans Tale. 40Men Martha syslede med megen Opvartning; og hun traadte til og sagde: Herre! agter du ikke paa, at min Søster lader mig opvarte ene? Siig hende dog, at hun kommer mig til Hjælp. 41Men Jesus svarede og sagde til hende: Martha! Martha! du gjør dig Bekymring og Uro med mange Ting; 42men Eet er fornødent. Maria har udvalgt den gode Deel, som ikke skal borttages fra hende.
Copyright information for Dan1871