Luke 15

1Men alle Toldere og Syndere holdt sig nær til ham for at høre ham. 2Og Pharisæerne og de Skriftkloge knurrede og sagde: denne annammer Syndere og æder med dem. 3Men han talede denne Lignelse til dem og sagde: 4hvilket Menneske af Eder, som har hundrede Faar og har tabt eet af dem, forlader ei de ni og helvfemsindstyve i Ørken og gaaer bort efter det tabte, indtil han finder det? 5Og naar han har fundet det, lægger han det paa sine Skuldre med Glæde. 6Og naar han kommer hjem, sammenkalder han Venner og Naboer og siger til dem: glæder Eder med mig; thi jeg har findet mit Faar, som var tabt. 7Jeg siger Eder: saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, men end over ni og halvfemsindstyve Retfærdige, hvilke ikke have Omvendelse behov. 8Eller hvilken Kvinde, som har ti Penninge, om hun taber een Penning, tænder ikke et Lys og feier Huset og søger med Flid, indtil hun finder den? 9Og naar hun har findet den, sammenkalder hun Veninder og naboesker og siger: glæder Eder med mig; thi jeg har fundet den penning, som jeg tabte. 10Saaledes, siger jeg Eder, bliver der Glæde hos Guds Engle over een Synder, som omvender sig. 11Men han sagde: en Mand havde to Sønner. 12Og den Yngste af dem sagde til Faderen: Fader! giv mig den Deel af Eiendommen, som mig tilfalder. Og han skiftede Godset mellem dem. 13Og ikke mange Dage derefter samlede den yngre Søn alt Sit og drog udenlands, til et Land langt borte, og ødte der sit Gods i et overdaadigt Levned. 14Men der han havde fortæret alt det, han eiede, blev en svar hunger i det samme Land; og han begyndte at lide Mangel. 15Og han gik hen og holdt sig til een af Borgerne der i landet, og denne sendte ham paa sine Agre og vogte Sviin. 16Og han begjerede at fylde sin Bug med Mask, som Svinene aade; og Ingen gav ham Noget. 17Men han gik i sig selv og sagde; hvor mange Daglønnere hos min Fader have overflødigt Brød? men jeg omkommer af Hunger. 18Jeg vil staae op og gaae til min Fader og sige til ham: Fader! jeg har syndet mod Himmelen og for dig, 19og er ikke længere værd at kaldes din Søn, gjør mig som een af dine Daglønnere. 20Og han stod op og kom til sin Fader. Men der han endnu var langt borte, saae hans Fader ham og ynkes inderligen og løb til og faldt om hans Hals og kyssede ham. 21Men Sønnen sagde til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og for dig og er ikke længere værd at kaldes din Søn. 22Men Faderen sagde til sine Tjenere: bærer frem det bedste Klædebon, ifører ham det og giver ham en Ring paa hans Haand og Skoe paa Fødderne; 23og henter den fødede Kalv hid og slagter den, og lader os æde og være lystige. 24Thi denne min Søn var død og er bleven levende igjen, og var fortabt og er funden. Og de begyndte at være lystige. 25Men hans Ældste Søn var paa Marken, og da han kom og var nær ved Huset, hørte han Musik og Dands. 26Og han kaldte een af Drengene til sig og udspurgte, hvad det var? 27Men han sagde til ham: din Broder er kommen, og din Fader slagtede den fedede Kalv, fordi han har faaet ham karsk igjen. 28Men han blev vred og vilde ikke gaae ind. Derfor gik hans Fader ud og bad ham. 29Men han svarede og sagde til Faderen: see, saa mange Aar tjener jeg dig og overtraadte end aldrig dit Bud, og du har aldrig givet mig et Kid, at jeg kunde være lystig med mine Venner. 30Men da denne din Søn er kommen, som har fortæret dit Godt med Skjøger, slagtede du den fedede Kalv til ham. 31Men han sagde til ham: min Søn! du er altid hos mig, og alt det, som mit er, er dit. 32Men man burde at være lystig og glæde sig, fordi denne din Broder var død og er bleven levende igjen, og var fortabt, og funden.
Copyright information for Dan1871