Luke 3

1Men i Keiser Tiberius' femtende Regjerningsaar der pontius Pilatus var Landshævding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, men hans Broder Philippus var Fjerdingsfyrste i Jturæa og Trachonitis' Land, og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene; 2der Annas og Caiphas vare Ypperstepræster: skete Guds Ord til Johannes, Zacharias' Søn, i Ørknen. 3Og han kom i den hele Egn omkring Jordan og prædikede Omvendelses Daab til Syndernes Forladelse, 4som skrevet er i Esaias den Prophets Talers Bog, hvor han siger: det er hans Røst, som raaber i Ørken: bereder Herrens Vei, gjører hans Stier jævne; 5hver Dal skal opfyldes, og hvert Bjerg og Høi skal nedtrykkes, og det krumme skal gjøres lige, og de ujævne Veie skulle slettes; 6og alt Kjød skal see Guds Frelse. 7Derfor sagde han til Folket, som gik ud at døbes af ham: I Øgleunger, hvo viste Eder, at flye fra den tilkommende Vrede? 8Bærer da Omvendelsens værdige Frugter, og begynder ikke at sige ved Eder selv: vi have Abraham til Fader; thi jeg siger Eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Stene. 9Men Øxen ligger allerede ved Roden af Træerne; derfor skal hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, afhugges og kastes i Ilden. 10Og Folket adspurgte ham sigende: hvad skulle vi da gjøre? 11Men han svarede og sagde til dem: hvo som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og hvo som har Mad, gjøre ligesaa. 12Ogsaa Toldere kom at døbes og de sagde til ham: Mester! hvad skulle vi gjøre? 13Men han sagde til dem: kræver intet mere, end Eder er forordnet. 14Men og Stridsmændene spurgte ham og sagde: hvad skulle da vi gjøre? og han sagde til dem: gjører ikke Vold, bruger ikke Underfundighed; og lader Eder nøie med Eders Sold. 15Men da Folket var i Forventning, og Alle tænkte i deres Hjerter om Johannes, om han ikke skulde være den Christus, 16da svarede Johannes og sagde til Alle: jeg døber Eder vel med Vand, men den kommer, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe Eder med den Hellig Aand og Ild. 17Hans Kasteskovl er i hans Haand, og han skal gjennemrense sin Lo og kaste Hveden i sin Lade, men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild. 18Ogsaa meget Andet lærte og forkyndte han Folket. 19Men der Fjerdingsfyrsten Herodes blev straffet af ham for Herodias, hans Broder Philippus' Hustrus, Skyld og for alt det Onde, som Herodes gjorde, 20saa lagde han til alt det Øvrige ogsaa dette, at han kastede Johannes i Fængsel. 21Men de begav sig, der alt Folket lod sig døbe, og Jesus ogsaa blev døbt og bad, at Himmelen aabnedes, 22og at den Hellig Aand foer ned i legemlig Skikkelse som en Due over ham, og at en Røst skete fra Himmelen, som sagde: du er min Søn, den Elskelige, i dig har jeg Velbehagelighed. 23Og Jesus var ved tredive Aar, derhan begyndte og var, som man holdt for, en Søn af Joseph, Elis Søn, 24Matthas Søn, Levis Søn, Melchis Søn, Jannas Søn, Josephs Søn, 25Matthias' Søn, Amos' Søn, Naums Søn, Eslis Søn, Naggais Søn, 26Maaths Søn, Josephs Søn, Mattathias' Søn, Semeis Søn, Josephs Søn, Judas Søn, 27Johannes' Søn, Refas Søn, Zorobabels Søn, Salathiels Søn, Neris Søn, 28Melchis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmodams Søn, Ers Søn, 29Josefs' Søn, Eliesers Søn, Jorims Søn, Matthats Søn, Levis Søn, 30Simeons Søn, Judas Søn, Josephs Søn, Jonans Søn, Eliakims Søn, 31Meleas' Søn, Mainans Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn, 32Jesfais Søn, Obeds Søn, Boaz' Søn, Salomons Søn, Nassons Søn, 33Aminadabs Søn, Arams Søn, Esroms Søn, Phares' Søn, Judas Søn, 34Jakobs Søn, Iaaks Søn, Abrahams Søn, Tharas Søn, Nachors Søn, 35Saruchs Søn, Ragahus Søn, Phaleks Søn, Ebers Søn, Salas Søn, 36Cainans Søn, Arphachfads Søn, Sems Søn, Noes Søn, Lamechs Søn, 37Methusalas Søn, Enochs Søn, Jareds Søn, Maleleels Søn, Cainans Søn, 38Enos Søn, Seths Søn, Adams Søn, Guds Søn.
Copyright information for Dan1871