Luke 23

1Og deres ganske Hob stod op og førte ham for Pilatus. 2Men de begyndte at anklage ham og sagde: denne have vi fundet at forvende Folket og forbyde at give Keiseren Skat og sige sig selv at være Christus, en Konge. 3Men Pilatus spurge ham og sagde: er du den Jødernes Konge? Men han svarede ham og sagde: du siger det. 4Men Pilatus sagde til de Ypperstepræster og til Folket: jeg finder ingen Skyld hos dette Menneske. 5Men de holdt hardt ved og sagde: han oprør Folket, idet han lærer over al Juæa, fra Galilæa af, hvor han begyndte. 6Men der Pilatus hørte om Galilæa spurgte han, om dette Menneske var en Galilæer. 7Og der han fik at vide, at han hørte under Herodes' Magt, sendte han ham til Herodes, som og selv var i Jerusalem i de samme Dage. 8Men der Herodes saae Jesus, blev han meget glad: thi han havde længe siden gjerne villet see ham, fordi han havde hørt meget om ham, og haabede at skulle see et Tegn skee af ham. 9Og han gjorde ham mange Spørgsmaal; men han svarede ham Intet. 10Men de Ypperstepræster og Skriftkloge stode og anklagede ham heftig. 11Men der Herodes med sine Krigsfolk havde forhaanet og bespottet ham, kastede han et hvidt Klædebon om ham og sendte ham til Pilatus igjen. 12Paa den Dag bleve Pilatus og Herodes hinandens Venner; thi de var før i Fjendskab med hinanden. 13Men Pilatus sammenkaldte de Ypperstepræster og de Øverste og Folket, 14og sagde til dem: I have ført dette Menneske til mig som den, der afvender Folket; og see, jeg har forhørt ham for Eder og finder ingen Skyld hos dette Menneske i det, som I anklage ham for. 15Herodes ikke heller; thi jeg sendte Eder til ham, og see, han har Intet gjort, som han er skyldig at døe for. 16Derfor vil jeg revse ham og lade ham løs. 17Men han var forbunden til at lade dem Een løs ved Høitiden. 18Men de raabte i den ganske Hob og sagde: bort med denne, men lad os Barabbas løs! 19(Denne var Kastet i Fængsel for et Oprør, som skete i Staden, og var for et Mord.) 20Da raabte Pilatus atter til dem og vilde lade Jesus løs. 21Men de tilraabte ham og sagde: korsfæst, korsfæst ham! 22Men han sagde tredie Gang til dem: hvad Ondt har da denne gjort? Jeg finder ingen Dødsskyld hos ham; derfor vil jeg revse ham og lade ham løs. 23Men de trængte paa med stort Skrig og begjerede, at han skulde korsfæstes; og deres og de Ypperstepræsters Skrig fik Overhaand. 24Og Pilatus dømte, at deres Begjering skulde skee. 25Men han løvsgav dem den, de begjerede, som var kastet i Fængsel for Oprør og Mord; men Jesus overgav han til deres Villie. 26Og der de førte ham ud, toge de fat paa en viis Simon fra Cyrene, som kom fra Marken, og de lagde Korset paa ham, at han skulde bære det efter Jesus. 27Men en stor Hob Folk og Kvinder fulgte ham, som baade beklagede og begræd ham. 28Men Jesus vendte sig om til dem og sagde: I Jerusalems Døttre! græder ikke over mig, men græder over Eder selv og over Eders Børn. 29Thi see, de Dage komme. paa hvilke man skal sige: salige ere de Ufrugtsommelige og de Liv, som ikke fødte, og de Bryster, som ikke gave Die. 30Da skulle de begynde at sige til Bjergene: fader over os! og til Høiene: skjuler os! 31Thi gjør man dette med det grønne Træ, hvad vil da skee med det tørre. 32Men der bleve og to andre Misdædere førte ud for at henrettes med ham. 33Og der de vare komne til det Sted, som kaldes Hovedpandested, korsfæstede de ham der og Misdæderne, den ene ved den høire, men den anden ved den venstre Side. 34Men Jesus sagde: Fader! forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gjøre. Men de skiftede hans Klæder og kastede Lod derom. 35Og Folket stod og saae til: men de Øverste spottede ham tilligemed dem og sagde: han har frelst Andre, han frelse sig selv, dersom han er den Christus, den Guds Udvalgte. 36Men og Stridsmændene spottede ham, traadte til og rakte ham Eddike og sagde: 37dersom du er den Jødernes Konge, da frels dig selv. 38Men der var og sat en Overskrift over ham, skreven paa Græsk og Latin og Hebraisk: denne er den Jødernes Konge. 39Men een af Misdæderne, som vare ophøngte, bespottede ham og sagde: er du den Christus, da frels dig selv og os. 40Men den anden svarede og straffede ham og sagde: frygter ei heller du for Gud, da du er under samme Dom? 41Og vi vel med Rette, thi vi saae det, vore Gjerninger have forskyldt; men denne handlede intet Uskikkeligt. 42Og han sagde til Jesus: Herre! kom mig i hu, naar du kommer i dit Rige. 43Og Jesus sagde til ham: sandelig siger jeg dig, i Dag skal du være med mig i Paradis. 44Men det var ved den sjette Time, og der blev et Mørke over det ganske Land indtil den niende Time. 45Og Solen blev formørket, og Forhænget i Templet splittedes midt ad. 46Og Jesus raabte med høi Røst og sagde: Fader! i dine Hænder befaler jeg min Aand, og der han det sagde, udgav han Aanden. 47Men der Høvedsmanden saae det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: i Sandhed, dette Menneske var retfærdigt. 48Og alle de Folk, som vare komne sammen til dette Syn, der de saae, hvad der var skeet, sloge sig for deres Bryst og vendte tilbagte. 49Men alle hans Kyndige stode langt borte, saa og de Kvinder, som havde fulgt med ham fra Galilæa, og saae dette. 50Og see, en Mand ved Navn Joseph, som var en Raadsherre, en god og retfærdig Mand, 51(denne havde ikke samtykt i deres Raad og Gjerning), han var fra Arimathæa, en Jødisk Stad, og han ventede ogsaa selv Guds Rige; 52han gik til Pilatus og begjerede Jesu Legeme. 53Og han tog det ned og svøbte det i et fiint Linklæde og lagde det i en Grav, som var huggen i en Klippe, hvor endnu ikke Nogen var lagt. 54Og det var Beredelsens Dag, og Sabbaten stundede til. 55Men og Kvinderne, som vare komne med ham fra Galilæa, fulgte efter og saae Graven, og hvorledes hans Legeme blev lagt. 56Men de vendte tilbage og beredte vellugtende Urter og Salver; og Sabbaten over holdt de sig stille efter Loven.
Copyright information for Dan1871