Malachi 3

1Se, jeg sender min Engel, at han skal berede Vejen for mit Ansigt, og i et Nu kommer til sit Tempel den Herre, som I søge, og Pagtens Engel, som I have Lyst til, se, han kommer, siger den  Herre Zebaoth. 2Og hvo udholder hans Tilkommelsesdag? og hvo kan, bestaa, naar han lader sig se? thi han er som Smelterens Ild og som Tvætternes Lud. 3Og han skal sidde og smelte og rense Sølvet, han skal rense Levis Børn og lutre dem som Guldet og som Sølvet; og de skulle være  Herrens og fremføre Offergaver i Retfærdighed. 4Og Judas og Jerusalems Offergaver skulle behage  Herren som i gamle Dage og som i de forgangne Aar. 5Og jeg vil nærme mig eder til Dom og være et hastigt Vidne imod Troldkarlene og imod Horkarlene og imod dem, som sværge falskelig, og imod dem, som nedtrykke Daglønnerens Løn, Enken og den faderløse, og som forurette den fremmede og ikke frygte mig, siger den  Herre Zebaoth. 6Thi jeg,  Herren, har ikke forandret mig; og I, Jakobs Børn! ere ikke tilintetgjorte. 7Fra eders Fædres Dage ere I afvegne fra mine Skikke og have ikke bevaret dem; vender om til mig, og Jeg vil vende om til eder, siger den  Herre Zebaoth; men I sige: Hvori skulle vi vende om? 8Mon et Menneske tør bedrage Gud? thi I bedrage mig, og dog sige I: Hvormed have vi bedraget dig? Med Tienen og Afgiften! 9Med Forbandelse ere I forbandede, og I, ja, det hele Folk, bedrage mig? 10Fører al Tienden til Forraadshuset at der kan være Spise i mit Hus, og prøver mig dog derved, siger den  Herre Zebaoth, om jeg ikke vil aabne eder Himmelens Sluser og udgyde Velsignelse over eder i Overmaal. 11Og jeg vil for eders Skyld true Æderen, at den ikke skal fordærve eder Jordens Frugt; og Vintræet paa Marker skal ikke slaa eder fejl, siger den  Herre Zebaoth. 12Og alle Folkeslag skulle prise eder lykkelige; thi I skulle være et behageligt Land, siger den  Herre Zebaoth. 13Eders Ord have været stærke imod mig, siger  Herren; og dog sige I: Hvad have vi talt med hver andre imod dig? 14I sige: Det er forfængeligt at tjene Gud, og hvad Vinding have vi af, at vi toge Vare paa, hvad han vilde have varetaget, og at vi gik i Sørgeklæder for den  Herre Zebaoths Ansigt? 15Og nu prise vi de hovmodige lykkelige; baade de, som øvede Ugudelighed, ere byggede, og de, som fristede Gud, slap fri. 16Da samtalede og de, som frygtede  Herren, hver med sin Ven, og  Herren gav Agt derpaa og hørte det, og der blev skrevet for hans Ansigt en Ihukommelsesbog om dem, som frygte  Herren og tænke paa hans Navn. 17Og de skulle, siger den  Herre Zebaoth, være mig en Ejendom paa den Dag, som jeg skaber; og jeg vil skaane dem, som en Mand skaaner sin Søn, der tjener ham. 18Og I skulle igen se Forskel imellem en retfærdig og en ugudelig, imellem en, som tjener Gud, og en, som ikke tjene ham.
Copyright information for Dan1871