Mark 4

1Og han begyndte atter at lære ved Søen, og meget Folk forsamledes til ham, saa at han maatte træde ind og sætte sig i et Skib paa Søen; og alt Folket var paa Landet ved Søen. 2Og han lærte dem meget ved Lignelser og sagde til dem i sin Underviisning: 3Hører til! See, en Sædemand gik ud at saae. 4Og det skete, idet han saaede, at Noget faldt ved Veien, og Himmelens Fugle kom og aade det op. 5Men Noget faldt paa Steengrund, hvor det havde ikke megen Jord; og det voxte snart op, fordi det ikke havde dyb Jord. 6Men der Solen gik op, blev det forbrændt, og efterdi det ikke havde Rod, visnede det. 7Og Noget faldt iblandt Torne; og Tornene voxte op og kvalte det, og det bar ikke Frugt. 8Og Noget faldt i god Jord og bar Frugt, som voxte op og blev stor; og Noget bar tredive Fold, og Noget tresinstyve Fold, og Noget Hundrede Fold. 9Og han sagde til dem: hvo som har Øren at høre med, han høre. 10Men der han var alene, spurgte de, som vare om ham, tilligemed de Tolv, ham om Lignelsen. 11Og han sagde til dem: Eder er det givet, at vide Guds Riges Hemmelighed; med dem, som ere udenfor, meddeles Alt ved Lignelser; 12at de see med øinene, og ikke skjønne, og høre med ørene, og ikke forstaae; at de ingenlunde omvende sig, og Synderne forlades dem. 13Og han sagde til dem: forstaae I ikke denne Lignelse? hvorledess ville I da forstaae alle de andre Lignelser? 14Den, som saaer, saaer Ordet. 15Men de ved Veien ere de, hvor Ordet bliver saaet, og naar de have hørt det, kommer strax Satan, og tager Ordet bort, som var saaet i deres Hjerter. 16Og ligelsedes de, som fik Sæden paa Steengrund, ere de, som, naar de have hørt Ordet, annamme det strax med Glæde; 17dog have de ingen Rod i sig, men blive ved til en Tid; naar siden Trængsel eller Forfølgelse skeer for Ordets Skyld, forarges de strax. 18Og de, som fik Sæden blandt Torne, ere de, som høre Ordet; 19og denne Verdens Bekymringer, og Rigdommens Forførelse og Begjerligheder efter de andre Ting, trænge ind og kvæle Ordet, saa det bliver uden Frugt. 20Og de, der fik Sæden i god Jord, ere de, som høre ordet og annamme det, og bære Frugt, Endeel tredive Fold, Endeel tresindstyve Fold, og Endeel hundrede fold. 21Og han sagde til dem: kommer Lyset ind for at sættes under Skjeppen eller under Bordet? monne ikke, for at sættes paa Lysestagen? 22Thi Intet er skjult, som jo skal aabenbares; ei heller skeer det lønligt, men for at komme til Lyset. 23Dersom Nogen har Øren at høre med, han høre! 24Og han sagde til dem: agter paa, hvad I høre: med hvad Maade I maale, skal Eder maales, og Eder som høre, skal end gives Mere. 25Thi hvo som har, han skal gives; og hvo som ikke har, fra ham skal endog det fratages, som har. 26Og han sagde: med Guds Rige har det set sig saaledes, som naar et Menneske kaster Sæd i Jorden, 27og sover, og staaer op Nat og Dag; og Sæden voxer og bliver høi, han veed ei selv hvorledes. 28Thi Jorden bæver Frugt af sig selv, først Græs, derefter Ax, derefter fuldt Korn i Axet. 29Men naar Frugten er fuldkommen, skikker han strax Seglen hen; thi Høsten er forhaanden. 30Og han sagde: hvorved ville vi ligne Guds Rige? eller med hvad Lignelse ville vi forestille det? 31Det er som med Senepskornet, hvilket, naar det saaes i Jorden er mindre end alt andet Frø paa jorden; 32og Naar det er saaet, voxer det op, og bliver større end alle Urter, og faaer store Grene, saa at Himmelens Fugle kunne gjøre Rede under dets Skygge. 33Og han talede Ordet til dem ved mange saadanne lignelser, eftersom de det kunde fatte. 34Men uden Lignelse talede han ikke til dem; men i Eenrum udlagde han sine Disciple det altsammen. 35Og den samme Dag, der det var blevet aften, sagde han til dem; lader os fare over til hiin Side. 36Og de lode Folke gaae, og tage ham med, som han sad i Skibet; men der vare og andre Skibe med ham. 37Og der kom en stærk Hvirvelvind, og den kastede Bølgerne ind i Skibet, saa at det allerede fyldtes. 38Og han var i Bagstavnen og sov paa en Hovedpude; og de vakte ham op og sagde til ham: Mester! bekymrer du dig ikke om, at vi forgaae? 39Og han stod op, og truede Veiret, og sagde til Søen, ti, vær stille! og Veiret lagde sig, og det blev ganske blikstille. 40Og han sagde til dem: hvi ere I saa frygtagtige? hvorledes have I ikke Tro? 41Og de frygtede saare og sagde til hverandre; hvo er da denne, at baade Vind og Sø ere ham lydige?
Copyright information for Dan1871