Matthew 1

1Jesu Christi, Davids Søns, Abrahams Søns, Slægtebog. 2Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jakob; og Jakob avlede Juda og hans Brødre 3og Juda avlede Phares og Zara med Thamar; og Phares avlede Esrom; og Esrom avlede Abram; 4og Abram avlede Aminadab; og Aminadab avlede Naasson; og Nasson avlede Salmon; 5Salmon avlede Booz med Rachab; og Booz avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Jessai; 6og Jessai avlede Kong David; og Kong David avlede Salomon med Urias' Hustru; 7og Salomon avlede Roboam; og Roboam avlede Abia; og Abia avlede Asa; 8og Asa avlede Josaphat; og Josaphat avlede Joram; og Joram avlede Ozias; 9og Ozias avlede Joatham; og Joatham avlede Achas; og Achas avlede Ezechias; 10og Ezechias; avlede Manasse; og Manasse avlede Amon; og Amon avlede Josias; 11og Josias avlede Jechonias og hans Brødre ved den babylonske Udlændigheds Tid. 12Men efter den babyloniske Udlændighed avlede Jechonias Salathiel; og Salathiel avlede Zorobabel; 13og Zorobabel avlede Abiud; og Abiud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azor; 14og Azor avlede Sadok; og Sadok avlede Achim; og Achim avlede Eliud; 15og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Matthan; og Matthan avlede Jakob; 16og Jakob avlede Joseph, Marias Mand; af hende er Jesus født, som kaldtes Christus. 17Altsaa ere alle led fra Abraham indtil David fjorten Led, og fra David indtil den babyloniske Udlændighed fjorten Led, og fra den babyloniske Udlændighed indtil Christus fjorten Led. 18Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand. 19Men Joseph, hendes Mand, efterdi han var retsindig og ikke vilde offentlig beskæmme hende, besluttede hemmelig at skille sig fra hende. 20Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes Herrens Engel for ham i en Drøm og sagde: Joseph, Davids Søn! frygt ikke at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende er af den Hellig Aand. 21Men hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit folk fra deres Synder. 22Men dette skete altsammen, at det skulde fuldkommes, som er talet af Herren ved Profeten, som siger: 23see, en Jomfru skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med os. 24Men der Joseph vaagnede op af Søvnen, gjorde han, som Herrens Engel havde befalet ham, og han annammede sin Hustru. 25Og han kjendte hende ikke, indtil hun havde født sin Søn den førstefødte, og han kaldte hans Navn Jesus.
Copyright information for Dan1871