Matthew 8

1Men der han gik ned af Bjerget, fulgte ham meget Folk. 2Og see, en Spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: Herre! om du vil, saa kan du rense mig. 3Og Jesus udrakte Haanden, rørte ved ham og sagde: jeg vil; vorde reen! Og hans Spedalskhed blev strax renset. 4Og Jesus sagde til ham: see til, at du siger Ingen det; men gak hen, betee dig selv for præsten, og ofre den Gave, som Moses har befalet, dem til et vidnesbyrd. 5Men der Jesus gik ind i Capernaum, traadte en Høvedsmand til ham, bad ham og sagde: 6Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarligen. 7Og Jesus sagde til ham: jeg vil komme og helbrede ham. 8Og Høvedsmanden svarede og sagde: Herre! jeg er ikke værd, at du skal gaae ind under mit Tag; men siig ikkun et Ord, saa bliver min Tjener helbredt. 9Thi jeg er og et Menneske, som staar under Øvrighed og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til denne: gak! saa gaar han; og til den anden: kom! saa kommer han; og til min Tjener: gjør det! saa gjør han det. 10Men der Jesus det hørte, forundrede han sig og sagde til dem, som fulgte: sandelig siger jeg Eder, end ikke i Israel har jeg fundet saadan Tro. 11Men jeg siger Eder, at Mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde tilbords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige. 12Men Rigets Børn skulle udkastes i det yderste Mørke; der skal være Graad og Tænders Gnidsel. 13Og Jesus sagde til Høvedsmanden: gak bort, og dig skee, som du troede! Og hans Dreng blev helbredet i den samme Time. 14Og Jesus kom i Peters Huus og saae, at hans Hustrus Moder laa og havde Feber. 15Og han rørte ved hendes Haand, og Feberen forlod hende, og hun stod op og tjente dem. 16Men der det var blevet Aften, førte de mange Besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og Helbredte Dem alle, som vare syge; 17at det skulde fuldkommes, som er talet ved Propheten Esaias, som siger: han tog vore Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme. 18Men der Jesus saae meget Folk omkring sig, befoel han at fare over til hiin Side. 19Og der gik en Skriftklog frem og sagde til ham: Mester! jeg vil følge dig, hvor du gaaer hen. 20Og Jesus sagde til ham: Ræve have Huler og Himmelens Fugle Reder; men Menneskens Søn har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved. 21Men en anden af hans Disciple sagde til ham: Herre! tilsted mig, at jeg først maa gaae hen og begrave min Fader. 22Men Jesus sagde til ham: følg mig, og lad de Døde begrave deres Døde. 23Og han gik i Skibet, og hans Disciple fulgte ham. 24Og see, der blev en stor Storm paa Søen, saa at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov. 25Og hans Disciple gik til ham, vakte ham op og sagde: Herre, frels os! vi forgaae. 26Og han sagde til dem: hvi ere I frygtagtige, I lidet Troende? Da stod han op og truede Veirene og Søen, og det blev ganske blikstille. 27Men Menneskene forundrede sig og sagde: hvo er dog denne, at baade Veirene og Søen ere ham lydige? 28Og der han kom paa hiin Side til de Gergeseners Land, mødte to Besatte ham, som kom ud fra Gravene og vare saare vilde, saa at Ingen kunde vandre ad den Vei. 29Og see, de raabte og sagde: Jesus, du Guds Søn! hvad have vi med dig at gjøre? er du kommen hid, for Tiden at pine os. 30Men der var langt fra dem en stor Hjord Sviin, som græssede. 31Men Djævelene bade ham og sagde: dersom du uddriver os, da tilsted os at fare i Svinehjorden. 32Og han sagde til dem: farer hen! Men der de vare udfarne, fore de hen i Svinehjorden; og see, den ganske Svindehjord styrtede sig af Brinken i Søen og døde i Vandet. 33Men Hyrderne flyede og gik hen i Staden og kundgjorde det altsammen, og hvorledes det var gaaet med de Besatte. 34Og se, den ganske Stad gik ud at møde Jesus; og der de saae ham, bade de ham, om han vilde vige fra deres Grændser.
Copyright information for Dan1871