Matthew 4

1Da blev Jesus ført af Aanden i Ørken, at fristes af Djævelen. 2Og der han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, hungrede han omsider. 3Og Fristeren gik til ham og sagde: er du Guds Søn, da siig, at disse Stene blive Brød. 4Men han svarede og sagde: der er skrevet: Mennesket lever ikke alene af Brød, men ved hvert Ord, som udgaar igennem Guds Mund. 5Da tog Djævelen ham med sig til den hellige Stad og satte ham paa tindingen af Templet og sagde til ham: 6er du Guds Søn, da kast dig selv herned; thi der er skrevet: han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænderne, at du ikke skal støde din Fod paa nogen Steen. 7Da sagde Jesus til ham: der er atter skrevet: du skal ikke friste Herren din Gud. 8Atter tog Djævelen ham op med sig paa et saare høit Bjerg, og viste ham alle Verdens Riger og deres herlighed, og sagde til ham: 9Alt dette vil jeg give dig, om du vil falde ned og tilbede mig. 10Da sagde Jesus til ham: vig bort, Satan! thi der er skrevet: du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. 11Da forlod Djævelen ham, og see, Englene gik til ham og tjente ham. 12Men der Jesus hørte, at Johannes var kastet i Fængsel, veg han hen til Galilæa. 13Og han forlod Nazareth og kom og boede i Capernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Naphtalis Grændser, 14at det skulde fuldkommes, som er talet ved Propheten Esaias, som siger: 15Sebulons Land og Naphatalis Land, langs Søen paa denne Side Jordan, HedningernesGalilæa, 16det folk, som sad i Mørke, har seet et stort Lys, og dem, som sadde i Dødens Land og Skygge, dem er opgaaet et Lys. 17Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: omvender Eder thi Himmerigets Rige er kommet nær. 18Men der Jesus vandrede ved den galilæiske Sø, saae han to Brødre, Simon, som kaldes Petrus, og Andreas, hans Broder, som kastede Garn i Søen; (thi de vare Fiskere). 19Og han sagde til dem: følger efter mig, saa vil jeg gjøre Eder til Menneske-Fiskere. 20Men de forlode strax Garnene og fulgte ham. 21Og der han gik frem derfra, saae han to andre Brødre, Jakobus, Zebedæus' Søn, og Johannes, hans Broder, i Skribet med deres Fader Zebedæus, at de bødte deres Garn; og han kaldte dem. 22Men de forlode strax Skibet og deres Fader og fulgte ham. 23Og Jesus gik omkring i det ganske Galilæa, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredede al Sygdom og al Skrøbelighed iblandt Folket. 24Og hans Rygte kom ud over al Syria; og de førte ham alle dem, som lede ilde, som med adskillige Sygdomme og Piner vare behæftede, Besatte og Maanesyge og Værkbrudne; og han helbredede dem. 25Og der fulgte ham meget Folk fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra hiin Side Jordan.
Copyright information for Dan1871